نمایه نویسندگان

آ

 • آجیلیان مافوق، محمدمهدی نوشتاری بودن زبان قرآن در مقایسه با شاخصه‌های دیسکورس‌های گفتاری و نوشتاری [دوره 15، شماره 28، 1397، صفحه 105-132]
 • آخوندی، علی اصغر رهیافتی به رابطۀ فاصله با قافیه و سجع [دوره 14، شماره 26، 1396، صفحه 157-182]
 • آخوندی، محمدباقر الگویی قرآنی برای سنجش دینداری در ایران [دوره 13، شماره 23، 1395، صفحه 55-78]
 • آخوندی، محمدباقر سنخ‌شناسی نفاق در قرآن مجید (بررسی جامعه‌شناختی پدیدۀ نفاق) [دوره 11، شماره 20، 1393، صفحه 53-76]
 • آخوندی، محمدباقر تأثیر سرمایة اجتماعی بر نفوذ اجتماعی دین؛ در آموزه‌های قرآن [دوره 10، شماره 17، 1392، صفحه 71-94]
 • آقایی ابرندآبادی، سیده الهام تحلیل مفهوم زیبایی در قرآن کریم به کمک شبکۀ معنایی [دوره 16، شماره 29، 1398، صفحه 141-174]

ا

 • ایازی، سیدعلی نقی بررسی ضعف صداقت (دروغ گویی) درآموزه های قرآن [(مقالات آماده انتشار)]
 • ایازی، سیدمحمدعلی الگوی عوامل موثر در سیر نگارش‎های علوم قرآن(قرن6تا10) در قالب نظریه مبنایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ایازی، سیدمحمدعلی واکاوی قدرت نرم قرآن به‌مَثابه گونه‌ای از اعجاز [(مقالات آماده انتشار)]
 • ابراهیمی، لیلا نقد و بررسی ادعای برتری یهود بر سایر ملل از منظر قرآن کریم [دوره 12، شماره 22، 1394، صفحه 79-98]
 • ابراهیمی محمدیه، زهرا واکاوی قدرت نرم قرآن به‌مَثابه گونه‌ای از اعجاز [(مقالات آماده انتشار)]
 • ابوترابیان، مستانه توسعة معنایی دعا در قرآن [دوره 9، شماره 15، 1391، صفحه 47-72]
 • احمدی فر، مصطفی رهیافتی نو بر حجیت خبر واحد در تفسیر(با تکیه بر دیدگاه شیخ طوسی) [دوره 16، شماره 29، 1398، صفحه 251-276]
 • احمدی فر، مصطفی روش‌های اصلاحی در تربیت اخلاقی قرآن کریم [دوره 14، شماره 26، 1396، صفحه 29-58]
 • احمدنژاد، امیر بررسی آسیب تقلید در اعتقادات دینی از منظر قرآن کریم [دوره 15، شماره 27، 1397، صفحه 139-166]
 • احمدنژاد، امیر تحلیل و بررسی روایات تفسیری دربارۀ عبداللّٰه بن سلام [دوره 13، شماره 24، 1395، صفحه 3-36]
 • احمدنژاد، امیر نقد و بررسی آرای مفسران در تفسیر آیۀ 44 سورۀ ص و تازیانه زدن ایوب به همسرش [دوره 12، شماره 21، 1394، صفحه 111-132]
 • احمدی نیک، سیدمهدی گونه‌های اسباب نزول در روایات فریقین [دوره 9، شماره 15، 1391، صفحه 135-154]
 • احمری، حسین نفی سلطه‌گری و سلطه‌پذیری در آیات 279 بقره، 141 نساء و 83 قصص [دوره 16، شماره 30، 1398، صفحه 155-180]
 • اخوان مقدم، زهره تحلیل پیشنهاد ساخت «بنا» و «مسجد» بر اصحاب کهف از دیدگاه فریقین (و ارتباط آن با مسئله ساخت قبور صالحان و مسئله زیارت) [دوره 18، شماره 33، 1400، صفحه 189-214]
 • ایروانی، جواد نقد و بررسی جبرگروی اقتصادی از دیدگاه قرآن [دوره 16، شماره 30، 1398، صفحه 55-80]
 • ایروانی، جواد واکاوی چارچوب و شاخصه‌های اعتماد به نفس در پرتو آموزه‌های قرآنی [دوره 10، شماره 18، 1392، صفحه 25-50]
 • ایروانی، جواد اصول و شاخصه‌های جریان توحیدی و غیر توحیدی در قرآن کریم [دوره 17، شماره 32، 1399، صفحه 143-163]
 • ایروانی، جواد نگرشی قرآنی به مفهوم «امنیت اقتصادی» و ترسیم نظام آسیب‌شناسی و تأمین آن [دوره 18، شماره 33، 1400، صفحه 57-87]
 • ایروانی، جواد انسان اقتصادی از دیدگاه قرآن [دوره 9، شماره 15، 1391، صفحه 3-26]
 • ایروانی، جواد محدوده چالش و تعامل با بیگانگان در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی از دیدگاه قرآن و حدیث [(مقالات آماده انتشار)]
 • ایروانی نجفی، مرتضی گونه‌شناسی توجیه قرائات شاذ در «المحتسب» ابن جنّی [دوره 15، شماره 28، 1397، صفحه 179-202]
 • ایروانی نجفی، مرتضی نگاهی نو و تحلیلی به روایات «سبعة احرف» [دوره 16، شماره 30، 1398، صفحه 285-312]
 • ایروانی نجفی، مرتضی فرایند شکل‌گیری نظام عمل صالح از منظر قرآن و روایات [دوره 13، شماره 23، 1395، صفحه 3-28]
 • ایروانی نجفی، مرتضی میزان اختلاف مصاحف امصار و علل آن [دوره 12، شماره 21، 1394، صفحه 163-190]
 • ایروانی نجفی، مرتضی آیۀ عَلَیْکُمْ أَنْفُسَکُمْ و پیوند آن با دو مقولۀ «خودسازی» و «دیگرسازی» (با تکیه بر دیدگاه علامه طباطبایی) [دوره 10، شماره 18، 1392، صفحه 3-24]
 • ایروانی نجفی، مرتضی بازخوانی پدیدة اختلاف قرائات از نگاه نصر حامد ابوزید [دوره 9، شماره 16، 1391، صفحه 95-118]
 • ایزدی، مهدی گونه‌شناسی آیات علمی قرآن و مبانی استنباط گزاره‌های علمی از آن‌ها [دوره 14، شماره 26، 1396، صفحه 105-130]
 • اسدی، علی جایگاه حدیث در تفاسیر عصری با تأکید بر تفسیر الفرقان [دوره 11، شماره 19، 1393، صفحه 179-206]
 • اسدی اصل، علی رابطه «عبد و ربّ» به مثابه یک راهکار تربیت اخلاقی [دوره 17، شماره 31، 1399، صفحه 153-178]
 • اسکندرلو، محمدجواد درآمدی بر برخی از مهم‌ترین روش‌های قرآن‌پژوهیِ مستشرقان (با تأکید بر حوزه ایالات متحده آمریکا) [دوره 18، شماره 33، 1400، صفحه 139-161]
 • اسماعیلی زاده، عباس نوشتاری بودن زبان قرآن در مقایسه با شاخصه‌های دیسکورس‌های گفتاری و نوشتاری [دوره 15، شماره 28، 1397، صفحه 105-132]
 • اسماعیلی زاده، عباس سلفی‌گری در رویکرد تفسیری ابن کثیر از شهرت تا واقعیت با محوریت مبحث توحید [دوره 14، شماره 25، 1396، صفحه 3-36]
 • اسماعیلی زاده، عباس معنای «نجد» و «نجدین» و مراد آیۀ وَهَدَیْنَاهُ النَّجْدَیْنِ [دوره 11، شماره 19، 1393، صفحه 131-154]
 • اسماعیلی زاده، عباس آیۀ عَلَیْکُمْ أَنْفُسَکُمْ و پیوند آن با دو مقولۀ «خودسازی» و «دیگرسازی» (با تکیه بر دیدگاه علامه طباطبایی) [دوره 10، شماره 18، 1392، صفحه 3-24]
 • اسماعیلی زاده، عباس تبیین ادله و مستندات «نظام‌ واره معنایی» قرآن کریم [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسماعیلی زاده، عباس واکاوی معنای «دین» در کاربردهای قرآنی آن [دوره 9، شماره 15، 1391، صفحه 27-46]
 • اشتری رکن آباد، محمدرضا کاوشی در پدیدۀ تکرار و تعدّد نزول [دوره 15، شماره 27، 1397، صفحه 211-236]
 • اشرفی، عباس داستان شعیب در قرآن و عهد قدیم [دوره 13، شماره 24، 1395، صفحه 37-54]
 • اصغرپور، حسن تحلیل انتقادی آراء مفسران در معنا و سبب «ضحک» در آیه 71 هود [دوره 16، شماره 30، 1398، صفحه 181-208]
 • اعرابی، غلامحسین نگرش قرآنی بر اصول سیاسی پیامبر اسلام در مواجهه با اهل کتاب [دوره 15، شماره 28، 1397، صفحه 3-26]
 • افتخاری، اصغر معناشناسی استکبار در قرآن کریم [دوره 12، شماره 22، 1394، صفحه 27-54]
 • افسردیر، حسین واکاوی مفهوم انساء و نقد دیدگاه‌های مفسران [دوره 16، شماره 30، 1398، صفحه 209-232]
 • افسردیر، حسین ارزیابی مدخل «سجع» از دائرةالمعارفِ قرآن لیدن [دوره 12، شماره 22، 1394، صفحه 143-164]
 • افسردیر، حسین ارزیابی مدخل «سجع» از دائرةالمعارفِ قرآن لیدن [دوره 12، شماره 22، 1394، صفحه 143-164]
 • افضلی، کلثوم نقش ریشه‌شناسی و سیاق در فهم آیات متشابه لفظی [دوره 15، شماره 27، 1397، صفحه 31-54]
 • اقبال، ابراهیم نقد و بررسی روش آماری در تاریخ‌گذاری قرآن [دوره 13، شماره 24، 1395، صفحه 185-206]
 • اکبری، صاحبعلی موازنه حدود آزادی بیان در اسناد بین‌الملل و قرآن با تکیه بر واکاوی سرگذشت حضرت موسی (علیه‌السلام) و فرعون [دوره 17، شماره 31، 1399، صفحه 77-100]
 • اکبری، صاحبعلی عوامل اثرگذار در روحیه استکباری فرعون با تأکید بر تفسیر الکاشف [دوره 17، شماره 32، 1399، صفحه 119-142]
 • اکبری چائی چی، رسول واکاوی تحریمِ خشونت مستقیم در شواهد قرآنی [دوره 11، شماره 20، 1393، صفحه 3-28]
 • اکبری چائی چی، رسول بررسی جایگاه صلح فرهنگی در قرآن کریم [دوره 10، شماره 17، 1392، صفحه 1-26]
 • اکرمی، ایوب بررسی انتقادی تفسیر ابن عاشور [دوره 17، شماره 31، 1399، صفحه 283-304]
 • امامی، محمد رهیافتی نو بر حجیت خبر واحد در تفسیر(با تکیه بر دیدگاه شیخ طوسی) [دوره 16، شماره 29، 1398، صفحه 251-276]
 • امامی، محمد نقد و بررسی جبرگروی اقتصادی از دیدگاه قرآن [دوره 16، شماره 30، 1398، صفحه 55-80]
 • امامی، محمد نگاهی قرآنی به نقش الگو در تربیت اقتصادی فرزندان [دوره 13، شماره 23، 1395، صفحه 79-106]
 • امامی، محمد نقدی بر نظریۀ بیگانگی قرآن با سیاست (با الهام از اندیشۀ سیاسی امام خمینی) [دوره 12، شماره 22، 1394، صفحه 99-118]
 • امام زاده، سیدمحمد بن‌مایه‌های تفسیری ـ کلامی امامت در قصص قرآن در کلام شیخ مفید [دوره 11، شماره 20، 1393، صفحه 129-148]
 • ایمانی، محدثه بازنگری مبانی و روش تفسیر ادبی معاصر از منظر امین خولی [دوره 14، شماره 25، 1396، صفحه 61-90]
 • ایماندار، حمید مبانی و روش‌های تفسیری و نقش آن در تبیین مفهوم توحید [دوره 16، شماره 29، 1398، صفحه 115-140]
 • ایماندار، حمید رویکرد اندیشوران شیعه به مفهوم قوامیت مرد در آیۀ 34 سورۀ نساء [دوره 14، شماره 26، 1396، صفحه 81-104]
 • ایماندار، حمید سلفی‌گری در رویکرد تفسیری ابن کثیر از شهرت تا واقعیت با محوریت مبحث توحید [دوره 14، شماره 25، 1396، صفحه 3-36]
 • امیری، دادمحمد روش‌های اصلاحی در تربیت اخلاقی قرآن کریم [دوره 14، شماره 26، 1396، صفحه 29-58]
 • امینی حاجی آبادی، محمدرضا تأویل‌های تمثیلی تاریخی و تخیلی از قصۀ آدم در تفاسیر برگزیده [دوره 11، شماره 19، 1393، صفحه 155-178]
 • امین ناجی، محمدهادی تحلیل و بررسی مبانی لغوی مصطفوی در «التحقیق فی کلمات القرآن الکریم» [دوره 14، شماره 26، 1396، صفحه 183-204]

ب

 • بابایی، علی اکبر بررسی اعتبار سبب نزول و سیاق و تعامل و تعارض آن دو در تفسیر [دوره 12، شماره 22، 1394، صفحه 3-26]
 • بابااحمدی، زهره تحلیل شیوه‌های تأثیرپذیری خطبۀ غدیر از قرآن کریم [دوره 12، شماره 22، 1394، صفحه 165-184]
 • باباخانی، مجتبی معناشناسی استکبار در قرآن کریم [دوره 12، شماره 22، 1394، صفحه 27-54]
 • بابازاده، حمیده معناشناسی «طمأنینه»در اشعار جاهلی و قرآن کریم از منظر روابط معنایی [دوره 14، شماره 26، 1396، صفحه 235-264]
 • بخشی، مریم مرزشکنی روایی در روایت‌های قرآنی [دوره 16، شماره 30، 1398، صفحه 107-130]
 • بیدسرخی، علی چیستی و مختصات روح امری در قرآن [دوره 14، شماره 25، 1396، صفحه 115-140]
 • برهانزهی سرحدی، علی چکیده انگلیسی [دوره 13، شماره 24، 1395، صفحه 213-224]
 • برومند، محمدحسین نقد و تحلیل دیدگاه‌ها در آیه «لَتَرْکَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ» و فهم آن بر پایه تئوری چندمعنایی [دوره 18، شماره 33، 1400، صفحه 113-137]
 • بسطامی، بهزاد تبیین شاخصه‌های نخبگی، استراتژی و بازتعریف آن از منظر قرآن کریم [دوره 17، شماره 31، 1399، صفحه 27-52]
 • بیگی، مجید تحلیل و بررسی تطبیقی مستندات قرآنی حکم حکومتی در آرای تفسیری امام خمینی و شهید صدر [دوره 15، شماره 27، 1397، صفحه 113-138]
 • بیگی، مجید ارتباط تکاملی شرایع و تحلیل تأثیر آن‌ها بر احکام فقهی قصه‌های قرآن و روایات قصص الانبیاء [دوره 10، شماره 18، 1392، صفحه 149-174]
 • بهادری، محمدرضا موازنه حدود آزادی بیان در اسناد بین‌الملل و قرآن با تکیه بر واکاوی سرگذشت حضرت موسی (علیه‌السلام) و فرعون [دوره 17، شماره 31، 1399، صفحه 77-100]
 • بهجت پور، عبدالکریم تبیین روشمند و علمی بودن «بی‌تأثیری اختلاف قرائات بر تحریف قرآن» از دیدگاه استاد معرفت [دوره 16، شماره 30، 1398، صفحه 259-284]
 • بهروز، صمد بررسی تطبیقی «اِسماع و سماع موتی» در تفاسیر فریقین [دوره 18، شماره 33، 1400، صفحه 163-187]
 • بهشتی، نرگس قصه‌های قرآن در نگاه محمد عابد الجابری [دوره 9، شماره 15، 1391، صفحه 73-100]
 • بهمنی، سعید مؤلفه‌های شناسای داده‌های تمدنی قرآن [(مقالات آماده انتشار)]
 • بوژمهرانی، حسن محدوده چالش و تعامل با بیگانگان در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی از دیدگاه قرآن و حدیث [(مقالات آماده انتشار)]

پ

 • پاشایی، وحید خودگروی اخلاقی؛ نگاهی قرآنی [دوره 15، شماره 28، 1397، صفحه 57-82]
 • پرچم، اعظم توسعة معنایی دعا در قرآن [دوره 9، شماره 15، 1391، صفحه 47-72]
 • پیرهادی، علی نقد شخصیت‌پردازی ساره در برابر هاجر و مهاجرت به حجاز [(مقالات آماده انتشار)]
 • پیروان، مریم داستان شعیب در قرآن و عهد قدیم [دوره 13، شماره 24، 1395، صفحه 37-54]
 • پیروز فر، سهیلا نگاهی نو و تحلیلی به روایات «سبعة احرف» [دوره 16، شماره 30، 1398، صفحه 285-312]
 • پیروز فر، سهیلا فرایند شکل‌گیری نظام عمل صالح از منظر قرآن و روایات [دوره 13، شماره 23، 1395، صفحه 3-28]
 • پیروز فر، سهیلا بررسی تطبیقی رویکرد فریقین به قرآن با محوریت کتاب «فضل القرآن» کافی و «فضائل القرآن» صحیح بخاری [دوره 11، شماره 20، 1393، صفحه 77-102]
 • پهلوان، منصور کاوشی در پدیدۀ تکرار و تعدّد نزول [دوره 15، شماره 27، 1397، صفحه 211-236]
 • پهلوان، منصور نقد و بررسی روش آماری در تاریخ‌گذاری قرآن [دوره 13، شماره 24، 1395، صفحه 185-206]
 • پویازاده، اعظم بازنگری مبانی و روش تفسیر ادبی معاصر از منظر امین خولی [دوره 14، شماره 25، 1396، صفحه 61-90]

ت

 • تجری، محمدعلی واکاوی روایات شیعی در ترتیب نزولی بودن مصحف امام علی [دوره 12، شماره 21، 1394، صفحه 3-30]
 • ترکمانی، حسینعلی گونه‌شناسی هنر تعلیق در داستان‌های قرآن کریم [دوره 15، شماره 28، 1397، صفحه 161-178]
 • تمسکی بیدگلی، علی رهیافتی به تعریف «وجوه» و «نظائر» از دیدگاه قرآن‌پژوهان [دوره 12، شماره 21، 1394، صفحه 89-110]
 • توکلی محمدی، مرتضی معاونت و مشارکت در جرم در قرآن (با تأکید بر روش تفسیر حقوقی) [دوره 17، شماره 31، 1399، صفحه 179-202]
 • توکل نیا، مریم بررسی شبکۀ معنایی حرف جرّ «علی» در قرآن با رویکرد شناختی [دوره 15، شماره 28، 1397، صفحه 203-228]

ج

 • جانعلی زاده، حیدر تبیین شاخصه‌های نخبگی، استراتژی و بازتعریف آن از منظر قرآن کریم [دوره 17، شماره 31، 1399، صفحه 27-52]
 • جباری، امیر عطاءالله قصه‌های قرآن در نگاه محمد عابد الجابری [دوره 9، شماره 15، 1391، صفحه 73-100]
 • جبرئیلی جلودار، عبداله نقد رویکرد نصر حامد ابوزید در تفسیر علمی بر اساس دیدگاه آیةاللّه معرفت [دوره 16، شماره 30، 1398، صفحه 233-258]
 • جدی، حسین بازخوانی مفهوم «نور» در قرآن کریم [دوره 17، شماره 32، 1399، صفحه 187-218]
 • جدی، حسین تبیین ادله و مستندات «نظام‌ واره معنایی» قرآن کریم [(مقالات آماده انتشار)]
 • جعفری، نرگس روش قرآن در ترغیب به عمل صالح از طریق تقویت انگاره‌های اعتقادی؛ مطالعه موردی تأثیر خداباوری بر صفح [(مقالات آماده انتشار)]
 • جلالی، مهدی جایگاه حدیث در تفاسیر عصری با تأکید بر تفسیر الفرقان [دوره 11، شماره 19، 1393، صفحه 179-206]
 • جلالی کندری، سهیلا قاعدۀ «تصویرپردازی هنری سیّد قطب»، به تفکیک سوره‌های مکّی و مدنی، با محوریت سوره‌های مدّثّر و منافقون [دوره 13، شماره 23، 1395، صفحه 129-150]
 • جلائیان اکبرنیا، علی رهایی از رنج در آموزه‌های قرآنی و آیین بودا [دوره 10، شماره 18، 1392، صفحه 51-82]
 • جلائیان اکبرنیا، علی اصول و شاخصه‌های جریان توحیدی و غیر توحیدی در قرآن کریم [دوره 17، شماره 32، 1399، صفحه 143-163]
 • جمالی گندمانی، احمد مدلول قرآن در فرایند عرضه حدیث؛ بر پایه کاربرد معیار عرضه توسط معصومان(علیهم‌السلام) [دوره 17، شماره 32، 1399، صفحه 239-263]
 • جمشیدیها، غلامرضا الگویی قرآنی برای سنجش دینداری در ایران [دوره 13، شماره 23، 1395، صفحه 55-78]
 • جمشیدیها، غلامرضا مؤلفه‌های نظریة اجتماعی بر اساس مبانی شناخت جامعه در قرآن [دوره 10، شماره 17، 1392، صفحه 95-118]
 • جنتی، صدیقه : الگویی در تحول دانش تناسب سور: مطالعه موردی تناسب سور فتح و محمد [(مقالات آماده انتشار)]
 • جوانمردزاده، زکیه نیاز به تفسیر قرآن به قرآن،ذاتی یا عرضی [دوره 14، شماره 25، 1396، صفحه 191-210]
 • جواهری، محمدرضا اعتبارسنجی قرینه‌محور روایات تفسیری از دیدگاه سید مرتضی علم‌الهدی [(مقالات آماده انتشار)]
 • جودوی، امیر نقد و تحلیل دیدگاه‌ها در آیه «لَتَرْکَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ» و فهم آن بر پایه تئوری چندمعنایی [دوره 18، شماره 33، 1400، صفحه 113-137]

ح

 • حیاتی، مهدی تحلیل انتقادی دیدگاه مفسران و اندیشمندان علوم قرآنی درباره انتساب تحریف معنوی به قرآن کریم [دوره 17، شماره 32، 1399، صفحه 265-286]
 • حاجی اسماعیلی، محمدرضا بررسی جایگاه نیازهای اولیه و اساسی انسان در آیات قرآن با نگاهی به نظریه یوهان گالتونگ در مقوله صلح و خشونت [(مقالات آماده انتشار)]
 • حاجی خانی، علی چیستی و مختصات روح امری در قرآن [دوره 14، شماره 25، 1396، صفحه 115-140]
 • حاجی خانی، علی تحلیل محتوایی چکیده‌های مقالات پژوهشیِ علوم قرآن و حدیث از منظر روش‌شناسی تحقیق (مطالعه موردی 61 مقاله از پنج مجله) [دوره 17، شماره 32، 1399، صفحه 287-315]
 • حاصلی ایرانشاهی، رحیم بررسی اعتبار سبب نزول و سیاق و تعامل و تعارض آن دو در تفسیر [دوره 12، شماره 22، 1394، صفحه 3-26]
 • حبیب اللهی، مهدی تفاوت تعبیر در آیات مشابه قرآن بر پایۀ تخطی از اصول همکاری گرایس [دوره 13، شماره 24، 1395، صفحه 109-142]
 • حجتی، سیدمحمدباقر بررسی تأثیر متعلق معرفت در اخلاق از منظر قرآن کریم [دوره 16، شماره 29، 1398، صفحه 3-30]
 • حیدریان شهری، احمدرضا گفتمان کاوی تطبیقیِ متن به مثابه تحلیلِ جامعِ قرآن و مطالعاتِ قرآنی (موردکاوی آیه 30و31 سوره نور و تفاسیرمنتخب) [(مقالات آماده انتشار)]
 • حیدری مزرعه آخوند، محمدعلی کاوشی در پدیدۀ تکرار و تعدّد نزول [دوره 15، شماره 27، 1397، صفحه 211-236]
 • حیدری مزرعه آخوند، محمدعلی نقد و بررسی روش آماری در تاریخ‌گذاری قرآن [دوره 13، شماره 24، 1395، صفحه 185-206]
 • حیدری مزرعه آخوند، محمد علی عوامل پیدایش دو پدیده ما تأخر حکمه عن نزوله و ما تأخر نزوله عن حکمه [(مقالات آماده انتشار)]
 • حری، ابوالفضل بررسی سبک زندگی ایمانی در پرتو قرائت مضمونی و ساختاری سورۀ حجرات مبتنی بر معناشناسی ایمان و کفر [دوره 16، شماره 29، 1398، صفحه 59-86]
 • حسینی، بی بی حکیمه آیۀ عَلَیْکُمْ أَنْفُسَکُمْ و پیوند آن با دو مقولۀ «خودسازی» و «دیگرسازی» (با تکیه بر دیدگاه علامه طباطبایی) [دوره 10، شماره 18، 1392، صفحه 3-24]
 • حسینی، بی بی زینب نقش ریشه‌شناسی و سیاق در فهم آیات متشابه لفظی [دوره 15، شماره 27، 1397، صفحه 31-54]
 • حسینی، بی بی زینب رهیافتی زبان‌شناسانه به موضوع «مسّ شیطانی» در قرآن کریم [دوره 13، شماره 24، 1395، صفحه 55-80]
 • حسینی، بی بی زینب روش‌شناسی عملیات روانی قرآن کریم در رویارویی با یهود [دوره 12، شماره 21، 1394، صفحه 61-88]
 • حسینی، زینب السادات نقدی بر نظرات فایرستون در مقالۀ «تناقض در آموزه‌های قرآنی جنگ و راهکارهای حلّ آن» [دوره 14، شماره 26، 1396، صفحه 131-156]
 • حسینی، زینب السادات تبیین شاخصه‌های نخبگی، استراتژی و بازتعریف آن از منظر قرآن کریم [دوره 17، شماره 31، 1399، صفحه 27-52]
 • حسینی، سید ابوذر نگرشی قرآنی به مفهوم «امنیت اقتصادی» و ترسیم نظام آسیب‌شناسی و تأمین آن [دوره 18، شماره 33، 1400، صفحه 57-87]
 • حسینی، سیدحسام‌الدین مختصات تفسیر عصری در تفاسیر ترتیبی معاصر [دوره 18، شماره 33، 1400، صفحه 283-308]
 • حسین‌پور، پریوش مختصات تفسیر عصری در تفاسیر ترتیبی معاصر [دوره 18، شماره 33، 1400، صفحه 283-308]
 • حسین‌پور، محمدحسین اعتبارسنجی قرینه‌محور روایات تفسیری از دیدگاه سید مرتضی علم‌الهدی [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسینی دولت آبادی، بی بی حکیمه مدل قرآنی تحول نگرش یا تصحیح معیار ارزش‌گذاری انسان [دوره 15، شماره 27، 1397، صفحه 189-210]
 • حسن زاده، مهدی واکاوی تحریمِ خشونت مستقیم در شواهد قرآنی [دوره 11، شماره 20، 1393، صفحه 3-28]
 • حسین زاده، اکرم ماهیت تفسیر انفسی قرآن کریم [دوره 15، شماره 27، 1397، صفحه 83-112]
 • حسن زاده(ادیان)، مهدی بررسی جایگاه صلح فرهنگی در قرآن کریم [دوره 10، شماره 17، 1392، صفحه 1-26]
 • حسینی زیدی، سید ابوالقاسم گفتگوی خداوند با جهنّم؛ واقعیت یا تمثیل [دوره 13، شماره 23، 1395، صفحه 151-170]
 • حسینی ژرفا، سیدابوالقاسم ساختار و نتایج استعاره مفهومی بهشت در قرآن کریم [دوره 18، شماره 33، 1400، صفحه 89-112]
 • حسینی شاهرودی، سیدمرتضی گفتگوی خداوند با جهنّم؛ واقعیت یا تمثیل [دوره 13، شماره 23، 1395، صفحه 151-170]
 • حسومی، ولی اله بررسی شبکۀ معنایی حرف جرّ «علی» در قرآن با رویکرد شناختی [دوره 15، شماره 28، 1397، صفحه 203-228]
 • حکم آبادی، حجت اله مستندات قرآنی روایات باب «صبر» اصول کافی [دوره 15، شماره 27، 1397، صفحه 237-268]
 • حلیمی جلودار، حبیب الله تبیین شاخصه‌های نخبگی، استراتژی و بازتعریف آن از منظر قرآن کریم [دوره 17، شماره 31، 1399، صفحه 27-52]
 • حمیدیان، حمید پیوندهای متنی «زوج سوره» فتح و حجرات [دوره 16، شماره 30، 1398، صفحه 81-106]

خ

 • خاصیان سرابی، وحید رابطه «عبد و ربّ» به مثابه یک راهکار تربیت اخلاقی [دوره 17، شماره 31، 1399، صفحه 153-178]
 • خالقی، محسن بررسی آیة «ثلّة من الأوّلین٭ و قلیل من الآخرین» [دوره 9، شماره 16، 1391، صفحه 135-150]
 • خالقی بایگی، عزیز نفی سلطه‌گری و سلطه‌پذیری در آیات 279 بقره، 141 نساء و 83 قصص [دوره 16، شماره 30، 1398، صفحه 155-180]
 • خامه گر، محمد ابزارهای لفظی شناسایی واحدهای نزول قرآن کریم [دوره 12، شماره 21، 1394، صفحه 191-206]
 • خدایی، سیدمهدی باب شکر کافی در سنجش با قرآن [دوره 12، شماره 21، 1394، صفحه 31-60]
 • خدایی، سیدمهدی شواهد قرآنی روایات باب «کبر» اصول کافی [دوره 10، شماره 17، 1392، صفحه 27-48]
 • خدایی، محمدرضا تأویل‌های تمثیلی تاریخی و تخیلی از قصۀ آدم در تفاسیر برگزیده [دوره 11، شماره 19، 1393، صفحه 155-178]
 • خرقانی، حسن روش‌شناسی و اعتبارسنجی برداشت مبتنی بر دلالت اشاره از قرآن کریم [دوره 16، شماره 29، 1398، صفحه 87-114]
 • خرقانی، حسن باب شکر کافی در سنجش با قرآن [دوره 12، شماره 21، 1394، صفحه 31-60]
 • خرقانی، حسن نقش قرینۀ مقابله در تفسیر قرآن [دوره 11، شماره 19، 1393، صفحه 107-130]
 • خرقانی، حسن بررسی تطبیقی تحلیلی رهبری و شروط آن در دو تفسیر «المنیر» و «من وحی القرآن» [دوره 18، شماره 33، 1400، صفحه 33-55]
 • خرقانی، حسن شواهد قرآنی روایات باب «کبر» اصول کافی [دوره 10، شماره 17، 1392، صفحه 27-48]
 • خرقانی، حسن پژوهشی تحلیلی در دیدگاه های تفسیری ابوالقاسم کعبی بلخی [(مقالات آماده انتشار)]
 • خسروشاهی، قدرت اله معنابخشی به زندگی و مؤلفه‌های تأثیرگذار آن در پیشگیری از جرم از منظر قرآن کریم [دوره 12، شماره 22، 1394، صفحه 119-142]
 • خلوصی، داوود نگاهی نو و تحلیلی به روایات «سبعة احرف» [دوره 16، شماره 30، 1398، صفحه 285-312]
 • خوشحال، ابوالقاسم بررسی گرایش فلسفی ابن‌سینا در تفسیر سورۀ اخلاص (توحید) [دوره 15، شماره 28، 1397، صفحه 83-104]
 • خوش منش، ابوالفضل جنس حروف قرآن و ارتباط آن با معنا [دوره 15، شماره 28، 1397، صفحه 133-160]
 • خوش منش، ابوالفضل واکاوی مفهوم انساء و نقد دیدگاه‌های مفسران [دوره 16، شماره 30، 1398، صفحه 209-232]
 • خوش منش، ابوالفضل معناشناسی «طمأنینه»در اشعار جاهلی و قرآن کریم از منظر روابط معنایی [دوره 14، شماره 26، 1396، صفحه 235-264]
 • خوش منش، ابوالفضل بایدها و نبایدهای گفتار از دیدگاه قرآن کریم [دوره 11، شماره 19، 1393، صفحه 3-34]
 • خوش منش، ابوالفضل سیر ساختاریابی سوره در تفاسیر قرآن کریم [دوره 17، شماره 31، 1399، صفحه 259-282]

د

 • دیاری بیدگلی، محمدتقی بایسته‌های مدیریتی در تبلیغ راهبردیِ کل‌نگراز منظر قرآن کریم [دوره 16، شماره 29، 1398، صفحه 31-58]
 • داودی مقدم، فریده تحلیل نشانه ـ معناشناسی گفتمان در قصۀ یوسف [دوره 11، شماره 20، 1393، صفحه 175-192]
 • داوری، روح‌الله ظرفیت‌سنجی جامعه‌شناسی دین در بازسازی بافت دینی عصر نزول قرآن [دوره 17، شماره 32، 1399، صفحه 35-62]
 • داوری چلقائی، احد تحلیل انتقادی دیدگاه المنار در باره مسخ اصحاب سبت [(مقالات آماده انتشار)]
 • دریس، فاطمه بررسی مقابله‌ای تحلیل سیاق سورۀ «نبأ» در تفسیر المیزان و یافته‌های زبان‌شناسی معاصر [دوره 13، شماره 24، 1395، صفحه 81-108]
 • دژآباد، حامد تبیین حکم خلود قاتل مؤمن در آیۀ ۹۳ نساء با نگاهی به قاعدۀ «تعلیق الحکم علی الوصف مشعر بالعلّیة» [دوره 16، شماره 29، 1398، صفحه 277-304]
 • دلبری، سیدعلی استدلال‌های صریح عقلی بر وجود خدا در قرآن [دوره 14، شماره 25، 1396، صفحه 141-156]
 • دلبری، سیدعلی بررسی روایت « اقرأ کما یقرأ الناس» با نگاهی به فهم شیخ انصاری(رحمه الله) [دوره 10، شماره 17، 1392، صفحه 49-70]
 • دیمه کار، محسن بن‌مایه‌های تفسیری ـ کلامی امامت در قصص قرآن در کلام شیخ مفید [دوره 11، شماره 20، 1393، صفحه 129-148]
 • دهقان باغی، سید روح اله بررسی و نقد آراء تفسیری پیرامون «آیات نهی از تعجیل در امر وحی» [(مقالات آماده انتشار)]
 • دهقانی قناتغستانی، مهدیه تحلیل انتقادی آراء مفسران در معنا و سبب «ضحک» در آیه 71 هود [دوره 16، شماره 30، 1398، صفحه 181-208]
 • دهقان منگابادی، بمانعلی عوامل پیدایش دو پدیده ما تأخر حکمه عن نزوله و ما تأخر نزوله عن حکمه [(مقالات آماده انتشار)]

ذ

 • ذوعلم، آسیه تحلیل محتوایی چکیده‌های مقالات پژوهشیِ علوم قرآن و حدیث از منظر روش‌شناسی تحقیق (مطالعه موردی 61 مقاله از پنج مجله) [دوره 17، شماره 32، 1399، صفحه 287-315]

ر

 • راد، علی جایگاه مبانی در نظریۀ تفسیری شیخ انصاری [دوره 14، شماره 25، 1396، صفحه 37-60]
 • راد، علی نقد رویکردهای معناشناسی واژۀ «مسّ» در آیۀ لَا یَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ [دوره 10، شماره 18، 1392، صفحه 105-128]
 • راد، علی روش و الگوی نویورت در تبیین فرایند ارتباطی قرآن [(مقالات آماده انتشار)]
 • راد، علی معناشناسی واژة « اخبات» با توجه به آیات و روایات [دوره 9، شماره 16، 1391، صفحه 53-72]
 • ربیع نتاج، سیدعلی اکبر بررسی تأثیر بلاغت بر انتقال پیام در داستان بنی‌اسرائیل در قرآن [دوره 15، شماره 28، 1397، صفحه 229-254]
 • ربیع نتاج، سیدعلی اکبر رهیافتی به تعریف «وجوه» و «نظائر» از دیدگاه قرآن‌پژوهان [دوره 12، شماره 21، 1394، صفحه 89-110]
 • رجائی پور، مصطفی نفی سلطه‌گری و سلطه‌پذیری در آیات 279 بقره، 141 نساء و 83 قصص [دوره 16، شماره 30، 1398، صفحه 155-180]
 • رجبی قدسی، محسن میزان اختلاف مصاحف امصار و علل آن [دوره 12، شماره 21، 1394، صفحه 163-190]
 • رحمان ستایش، محمدکاظم مدلول قرآن در فرایند عرضه حدیث؛ بر پایه کاربرد معیار عرضه توسط معصومان(علیهم‌السلام) [دوره 17، شماره 32، 1399، صفحه 239-263]
 • رحیملو، عباس بازکاوی آرایه «تأکید الشیء بما یُشبِه نقیضَه» و نقش شناخت آن در تفسیر قرآن [دوره 17، شماره 31، 1399، صفحه 203-230]
 • رستگار، مریم نقد شخصیت‌پردازی ساره در برابر هاجر و مهاجرت به حجاز [(مقالات آماده انتشار)]
 • رستمی، علی اکبر نقدی بر نظریۀ بیگانگی قرآن با سیاست (با الهام از اندیشۀ سیاسی امام خمینی) [دوره 12، شماره 22، 1394، صفحه 99-118]
 • رستمی، علی اکبر پژوهشی تحلیلی در دیدگاه های تفسیری ابوالقاسم کعبی بلخی [(مقالات آماده انتشار)]
 • رستمی، محمدحسن بن‌مایه‌های تفسیری ـ کلامی امامت در قصص قرآن در کلام شیخ مفید [دوره 11، شماره 20، 1393، صفحه 129-148]
 • رستمی، محمدحسن رهایی از رنج در آموزه‌های قرآنی و آیین بودا [دوره 10، شماره 18، 1392، صفحه 51-82]
 • رستمی، محمدحسن گسترة گرایشهای تفسیری [دوره 9، شماره 15، 1391، صفحه 155-172]
 • رضاداد، فاطمه بازخوانی پدیدة اختلاف قرائات از نگاه نصر حامد ابوزید [دوره 9، شماره 16، 1391، صفحه 95-118]
 • رضایی کرمانی، محمدعلی سلفی‌گری در رویکرد تفسیری ابن کثیر از شهرت تا واقعیت با محوریت مبحث توحید [دوره 14، شماره 25، 1396، صفحه 3-36]
 • رضایی کرمانی، محمدعلی نقد ترجمۀ فارسی آیات الاحکام در ترجمه‌های فارسی قرآن کریم [دوره 12، شماره 21، 1394، صفحه 133-162]
 • رضایی کرمانی، محمدعلی جایگاه حدیث در تفاسیر عصری با تأکید بر تفسیر الفرقان [دوره 11، شماره 19، 1393، صفحه 179-206]
 • رضایی کرمانی، محمدعلی عوامل اثرگذار در روحیه استکباری فرعون با تأکید بر تفسیر الکاشف [دوره 17، شماره 32، 1399، صفحه 119-142]
 • رضایی کهنمویی، علی بازکاوی تحلیلی موضع مشرکان قریش در قبال وصف شریف «الرحمن» [(مقالات آماده انتشار)]
 • رنجی، حجت تحلیل معنایی واژۀ «مراوده» در قرآن کریم و بررسی ترجمه‌های آن [دوره 14، شماره 25، 1396، صفحه 91-114]
 • رنجبری، نسرین بررسی تطبیقی «اِسماع و سماع موتی» در تفاسیر فریقین [دوره 18، شماره 33، 1400، صفحه 163-187]
 • روحی برندق، کاوس چیستی و مختصات روح امری در قرآن [دوره 14، شماره 25، 1396، صفحه 115-140]
 • روشن ضمیر، محمدابراهیم آرمان‌گرایی در عین واقع‌گرایی از منظر قرآن [دوره 16، شماره 29، 1398، صفحه 175-198]
 • روشن ضمیر، محمدابراهیم واکاوی تفسیر آیۀ حدّ سرقت به آیۀ أنّ المساجد لله (به عنوان یکی از مستندات روایی روش تفسیری قرآن به قرآن) [دوره 15، شماره 27، 1397، صفحه 167-188]
 • روشن ضمیر، محمدابراهیم نقش خدامحوری و مؤلفه‌های آن در مدیریت فرهنگی از منظر قرآن کریم [دوره 11، شماره 20، 1393، صفحه 29-52]
 • روشن ضمیر، محمدابراهیم بررسی دلالت عبارت «تبیان کلّ شیء» بر جامعیت قرآن [دوره 11، شماره 19، 1393، صفحه 35-60]
 • رئیسیان، غلامرضا مستندات قرآنی روایات باب «صبر» اصول کافی [دوره 15، شماره 27، 1397، صفحه 237-268]
 • رئیسیان، غلامرضا رابطه «عبد و ربّ» به مثابه یک راهکار تربیت اخلاقی [دوره 17، شماره 31، 1399، صفحه 153-178]
 • رئیسیان، غلام رضا بررسی تطبیقی رویکرد فریقین به قرآن با محوریت کتاب «فضل القرآن» کافی و «فضائل القرآن» صحیح بخاری [دوره 11، شماره 20، 1393، صفحه 77-102]

ز

 • زارعی، مجید تبیین حکم خلود قاتل مؤمن در آیۀ ۹۳ نساء با نگاهی به قاعدۀ «تعلیق الحکم علی الوصف مشعر بالعلّیة» [دوره 16، شماره 29، 1398، صفحه 277-304]
 • زارع زردینی، احمد پیوندهای متنی «زوج سوره» فتح و حجرات [دوره 16، شماره 30، 1398، صفحه 81-106]
 • زارع زردینی، احمد نقد و تحلیل دیدگاه‌ها در آیه «لَتَرْکَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ» و فهم آن بر پایه تئوری چندمعنایی [دوره 18، شماره 33، 1400، صفحه 113-137]
 • زارع زردینی، احمد : الگویی در تحول دانش تناسب سور: مطالعه موردی تناسب سور فتح و محمد [(مقالات آماده انتشار)]
 • زیدی جودکی، مجید تحلیل پیشنهاد ساخت «بنا» و «مسجد» بر اصحاب کهف از دیدگاه فریقین (و ارتباط آن با مسئله ساخت قبور صالحان و مسئله زیارت) [دوره 18، شماره 33، 1400، صفحه 189-214]
 • زیرک، مهدی الگوی مدیریت محیط سازمانی با تکیه بر آموزه‌های قرآنی [(مقالات آماده انتشار)]
 • زمانی، محمدحسن درآمدی بر برخی از مهم‌ترین روش‌های قرآن‌پژوهیِ مستشرقان (با تأکید بر حوزه ایالات متحده آمریکا) [دوره 18، شماره 33، 1400، صفحه 139-161]
 • زهراب، علی مفهوم ‎شناسی نظام قرآن بنیان ‎تامین ‎اجتماعی با تاکید بر مفهوم حیات ‎طیبه [(مقالات آماده انتشار)]

س

 • ساکی، سارا معناشناسی واژة ذکر در قرآن کریم [دوره 10، شماره 17، 1392، صفحه 135-154]
 • سیاوشی، کرم بررسی مقصود از «ذرّیّة» و «الفلک المشحون» در آیۀ 41 سورۀ یس [دوره 14، شماره 25، 1396، صفحه 173-190]
 • سبحانی یامچی، محمد تحلیل انتقادی دیدگاه المنار در باره مسخ اصحاب سبت [(مقالات آماده انتشار)]
 • ستوده نیا، محمدرضا تفاوت تعبیر در آیات مشابه قرآن بر پایۀ تخطی از اصول همکاری گرایس [دوره 13، شماره 24، 1395، صفحه 109-142]
 • سجادی زاده، سیدعلی نقد و بررسی تفسیر آیۀ سرد شدن آتش بر ابراهیم [دوره 14، شماره 25، 1396، صفحه 157-172]
 • سیدی، سیدحسین بررسی معناشناختی «جعل امامت» (با تکیه بر اصل اصالت تعبیرهای قرآنی) [دوره 14، شماره 26، 1396، صفحه 205-234]
 • سیدی، سیدحسین گفتمان کاوی تطبیقیِ متن به مثابه تحلیلِ جامعِ قرآن و مطالعاتِ قرآنی (موردکاوی آیه 30و31 سوره نور و تفاسیرمنتخب) [(مقالات آماده انتشار)]
 • سیدمحرمی، ایمان تحلیل مفهوم شناسی همدلی در قرآن کریم [(مقالات آماده انتشار)]
 • سید موسوی، سیدحسین بررسی گرایش فلسفی ابن‌سینا در تفسیر سورۀ اخلاص (توحید) [دوره 15، شماره 28، 1397، صفحه 83-104]
 • سید موسوی، سیدحسین معناشناسی لفظ «نساء» در آیۀ 61 سورۀ آل عمران [دوره 13، شماره 24، 1395، صفحه 143-160]
 • سرخیل، مریم روش و الگوی نویورت در تبیین فرایند ارتباطی قرآن [(مقالات آماده انتشار)]
 • سعادت نیا، رضا کاربست رویکرد «ساختار شناختی» در روشهای آموزشی قرآن در راستای یادگیری معنی دار [(مقالات آماده انتشار)]
 • سعیدی، غلامعباس بررسی زبان‌شناختی تناسب آیات بر پایة اصل همکاری گرایس [دوره 9، شماره 15، 1391، صفحه 173-191]
 • سعیدی، محمدمسعود سلوک معنوی در قرآن [دوره 17، شماره 31، 1399، صفحه 129-151]
 • سعیدی حسینی، معصومه السادات تبیین ضرورت و چرایی توکل به خداوند متعال بر مبنای تحلیل محتوای آیات قرآن کریم [(مقالات آماده انتشار)]
 • سعیدی روشن، محمدباقر خدای حاضر و پیوسته در آفرینش در نگاه قرآن و برهان [دوره 16، شماره 30، 1398، صفحه 3-26]
 • سعیدی روشن، محمدباقر شاخص‌های تمدّن اسلامی بر اساس آموزه‌های قرآن کریم [دوره 11، شماره 19، 1393، صفحه 61-82]
 • سقاب گندم آبادی، محبوبه بررسی معناشناختی «جعل امامت» (با تکیه بر اصل اصالت تعبیرهای قرآنی) [دوره 14، شماره 26، 1396، صفحه 205-234]
 • سلیمی، وحید بررسی تطبیقی خودکارآمدی از دیدگاه قرآن و روان‌شناسی [دوره 17، شماره 32، 1399، صفحه 3-33]
 • سلمان زاده، جواد ابزارهای لفظی شناسایی واحدهای نزول قرآن کریم [دوره 12، شماره 21، 1394، صفحه 191-206]
 • سلمان نژاد، مرتضی گونه‌شناسی توجیه قرائات شاذ در «المحتسب» ابن جنّی [دوره 15، شماره 28، 1397، صفحه 179-202]

ش

 • شاکر، محمدتقی علم امام(علیه‌السلام) به قرآن و چگونگی آن [دوره 9، شماره 16، 1391، صفحه 151-168]
 • شاکر، محمدکاظم ارتباط تکاملی شرایع و تحلیل تأثیر آن‌ها بر احکام فقهی قصه‌های قرآن و روایات قصص الانبیاء [دوره 10، شماره 18، 1392، صفحه 149-174]
 • شاهرودی، محمدرضا پیامدهای اندیشه‌های اخباریان در حوزۀ پژوهش‌های قرآنی [دوره 13، شماره 23، 1395، صفحه 171-190]
 • شاهرودی، محمدرضا نقش تاریخ در تفسیر قرآن کریم با تأکید بر تاریخ عصر جاهلی [دوره 9، شماره 15، 1391، صفحه 101-134]
 • شجاعی، حسین ظرفیت‌سنجی جامعه‌شناسی دین در بازسازی بافت دینی عصر نزول قرآن [دوره 17، شماره 32، 1399، صفحه 35-62]
 • شیرزاد، محمدحسن تحلیلی معناشناختی از امنیت در قرآن کریم مبتنی بر نظریه استعاره‏ های جهتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • شیرزاد، محمدحسین تحلیلی معناشناختی از امنیت در قرآن کریم مبتنی بر نظریه استعاره‏ های جهتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • شریفی، محمد بررسی مبانی و اندیشه‌های قرآنی و تفسیری محمدامین استرآبادی و نقد آن‌ها [دوره 16، شماره 29، 1398، صفحه 305-328]
 • شریفی، محمد ماهیت تفسیر انفسی قرآن کریم [دوره 15، شماره 27، 1397، صفحه 83-112]
 • شریفی، محمد پیامدهای اندیشه‌های اخباریان در حوزۀ پژوهش‌های قرآنی [دوره 13، شماره 23، 1395، صفحه 171-190]
 • شریفی، محمد تحلیلی معناشناختی از امنیت در قرآن کریم مبتنی بر نظریه استعاره‏ های جهتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • شریفی نسب، حامد معناشناسی واژۀ «مجنون» در قرآن کریم [دوره 13، شماره 23، 1395، صفحه 107-128]
 • شعبانی کامران، اسماعیل بررسی مقصود از «ذرّیّة» و «الفلک المشحون» در آیۀ 41 سورۀ یس [دوره 14، شماره 25، 1396، صفحه 173-190]
 • شکرانی، رضا بررسی تطبیقی خودکارآمدی از دیدگاه قرآن و روان‌شناسی [دوره 17، شماره 32، 1399، صفحه 3-33]
 • شکوری، مجتبی گونه‌شناسی هنر تعلیق در داستان‌های قرآن کریم [دوره 15، شماره 28، 1397، صفحه 161-178]
 • شمالی، علیرضا بررسی تأثیر بلاغت بر انتقال پیام در داستان بنی‌اسرائیل در قرآن [دوره 15، شماره 28، 1397، صفحه 229-254]

ص

 • صابریان، علیرضا محدوده چالش و تعامل با بیگانگان در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی از دیدگاه قرآن و حدیث [(مقالات آماده انتشار)]
 • صاحب ناسی، احمدعلی بررسی جایگاه نیازهای اولیه و اساسی انسان در آیات قرآن با نگاهی به نظریه یوهان گالتونگ در مقوله صلح و خشونت [(مقالات آماده انتشار)]
 • صادقی، هادی خودگروی اخلاقی؛ نگاهی قرآنی [دوره 15، شماره 28، 1397، صفحه 57-82]
 • صالحی هفشجانی، محمدحسن تحلیل و بررسی مبانی لغوی مصطفوی در «التحقیق فی کلمات القرآن الکریم» [دوره 14، شماره 26، 1396، صفحه 183-204]
 • صبوح، صقر چکیده عربی [دوره 16، شماره 30، 1398، صفحه 313-322]
 • صحرایی اردکانی، کمال : الگویی در تحول دانش تناسب سور: مطالعه موردی تناسب سور فتح و محمد [(مقالات آماده انتشار)]
 • صفیان جوزدانی، زهرا کاربست رویکرد «ساختار شناختی» در روشهای آموزشی قرآن در راستای یادگیری معنی دار [(مقالات آماده انتشار)]
 • صفری، علی تمایزسنجی ایمان‌آوری قوم یونس با ایمان‌ناپذیری دیگر اقوام بر اساس تحلیل محتوای مضمونی سوره یونس(ع) [(مقالات آماده انتشار)]
 • صفری، علی مقایسه مفهوم قرآنی تفضیل با مفهوم تبعیض در علوم اجتماعی و استلزامات آن در مباحث جنسیتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • صفوی، سید زین العابدین جاهلیت عالمانه و شاخصه‌های آن در قرآن کریم [دوره 14، شماره 26، 1396، صفحه 3-28]

ض

 • ضیاء الدین، سیده بتول روش‌شناسی و اعتبارسنجی برداشت مبتنی بر دلالت اشاره از قرآن کریم [دوره 16، شماره 29، 1398، صفحه 87-114]

ط

 • طیاری نژاد، راشد تمایزسنجی ایمان‌آوری قوم یونس با ایمان‌ناپذیری دیگر اقوام بر اساس تحلیل محتوای مضمونی سوره یونس(ع) [(مقالات آماده انتشار)]
 • طیاری نژاد، رامین تمایزسنجی ایمان‌آوری قوم یونس با ایمان‌ناپذیری دیگر اقوام بر اساس تحلیل محتوای مضمونی سوره یونس(ع) [(مقالات آماده انتشار)]
 • طاووسی، مریم پیوندهای متنی «زوج سوره» فتح و حجرات [دوره 16، شماره 30، 1398، صفحه 81-106]
 • طباطبائی پور، سیدکاظم نوشتاری بودن زبان قرآن در مقایسه با شاخصه‌های دیسکورس‌های گفتاری و نوشتاری [دوره 15، شماره 28، 1397، صفحه 105-132]
 • طباطبائی پور، سیدکاظم میزان اختلاف مصاحف امصار و علل آن [دوره 12، شماره 21، 1394، صفحه 163-190]
 • طباطبائی پور، سیدکاظم موازنه حدود آزادی بیان در اسناد بین‌الملل و قرآن با تکیه بر واکاوی سرگذشت حضرت موسی (علیه‌السلام) و فرعون [دوره 17، شماره 31، 1399، صفحه 77-100]
 • طیب حسینی، سید محمود معناشناسی واژۀ «مجنون» در قرآن کریم [دوره 13، شماره 23، 1395، صفحه 107-128]
 • طیب حسینی، سید محمود بازکاوی آرایه «تأکید الشیء بما یُشبِه نقیضَه» و نقش شناخت آن در تفسیر قرآن [دوره 17، شماره 31، 1399، صفحه 203-230]
 • طیب‌حسینی، سید محمود اعتبارسنجی نظریه اعجاز روان‌شناختی قرآن با تأکید بر آراء امین خولی [دوره 18، شماره 33، 1400، صفحه 263-282]
 • طوسی، حمیدرضا پژوهشی در باب قاعدۀ اقدام متقابل بر اساس آیۀ 58 سورۀ انفال [دوره 16، شماره 29، 1398، صفحه 199-222]

ع

 • عارفی، محمداسحاق استدلال‌های صریح عقلی بر وجود خدا در قرآن [دوره 14، شماره 25، 1396، صفحه 141-156]
 • عام‌بخش، مژگان تحلیل انتقادی دیدگاه مفسران و اندیشمندان علوم قرآنی درباره انتساب تحریف معنوی به قرآن کریم [دوره 17، شماره 32، 1399، صفحه 265-286]
 • عبادی، مهدی واکاوی تفسیر آیۀ حدّ سرقت به آیۀ أنّ المساجد لله (به عنوان یکی از مستندات روایی روش تفسیری قرآن به قرآن) [دوره 15، شماره 27، 1397، صفحه 167-188]
 • عباسی، فریدون رهیافتی نو بر حجیت خبر واحد در تفسیر(با تکیه بر دیدگاه شیخ طوسی) [دوره 16، شماره 29، 1398، صفحه 251-276]
 • عباس پور، رضا طراحی الگوی «دولت» اسلامی با استفاده از آیات قرآنی [دوره 11، شماره 19، 1393، صفحه 83-106]
 • عباس زاده، حمید پژواک وحی در چکامه‌های ولایی کمیت بن زید اسدی [دوره 16، شماره 30، 1398، صفحه 131-154]
 • عباس زاده، حمید چکیده عربی [دوره 13، شماره 24، 1395، صفحه 207-213]
 • عباسی‌نیا، سعید مختصات تفسیر عصری در تفاسیر ترتیبی معاصر [دوره 18، شماره 33، 1400، صفحه 283-308]
 • عبدالهی پور، مهدی مفهوم ‎شناسی نظام قرآن بنیان ‎تامین ‎اجتماعی با تاکید بر مفهوم حیات ‎طیبه [(مقالات آماده انتشار)]
 • عبدالهی نیسیانی، علی روش تحلیل محتوای کیفی تطبیق‌یافته به منظور تحقیق در متن قرآن کریم؛ ارائۀ یک مطالعۀ موردی در علوم رفتاری [دوره 15، شماره 28، 1397، صفحه 27-56]
 • عترت دوست، محمد تبیین ضرورت و چرایی توکل به خداوند متعال بر مبنای تحلیل محتوای آیات قرآن کریم [(مقالات آماده انتشار)]
 • عربی آیسک، علی آرمان‌گرایی در عین واقع‌گرایی از منظر قرآن [دوره 16، شماره 29، 1398، صفحه 175-198]
 • علیانسب، سیدضیاءالدین بررسی تطبیقی «اِسماع و سماع موتی» در تفاسیر فریقین [دوره 18، شماره 33، 1400، صفحه 163-187]
 • علیان نژادی، فاطمه سیر ساختاریابی سوره در تفاسیر قرآن کریم [دوره 17، شماره 31، 1399، صفحه 259-282]
 • علیان نژادی، فاطمه تحلیل محتوایی چکیده‌های مقالات پژوهشیِ علوم قرآن و حدیث از منظر روش‌شناسی تحقیق (مطالعه موردی 61 مقاله از پنج مجله) [دوره 17، شماره 32، 1399، صفحه 287-315]
 • علیخانی، لیلا نقد و تحلیل دیدگاه‌ها در آیه «لَتَرْکَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ» و فهم آن بر پایه تئوری چندمعنایی [دوره 18، شماره 33، 1400، صفحه 113-137]
 • علم الهدی، جمیله تحلیل مفهوم زیبایی در قرآن کریم به کمک شبکۀ معنایی [دوره 16، شماره 29، 1398، صفحه 141-174]
 • علم الهدی، جمیله مفهوم‌شناسی «استعداد»به مثابه یکی از عوامل رشد در قرآن از منظر علامه طباطبایی و صدرالمتألهین [دوره 16، شماره 30، 1398، صفحه 27-54]
 • علم الهدی، جمیله پژوهشی بر مفهوم هیجان در آیات قرآن کریم و رابطه آن با رشد [دوره 18، شماره 33، 1400، صفحه 3-32]
 • علمی حسینی، سیدمهدی بررسی تطبیقی رویکرد فریقین به قرآن با محوریت کتاب «فضل القرآن» کافی و «فضائل القرآن» صحیح بخاری [دوره 11، شماره 20، 1393، صفحه 77-102]
 • علوی، سیدجعفر الگوی مدیریت محیط سازمانی با تکیه بر آموزه‌های قرآنی [(مقالات آماده انتشار)]
 • علوی، سید حسین درآمدی بر برخی از مهم‌ترین روش‌های قرآن‌پژوهیِ مستشرقان (با تأکید بر حوزه ایالات متحده آمریکا) [دوره 18، شماره 33، 1400، صفحه 139-161]
 • علوی مهر، حسین نقد رویکرد نصر حامد ابوزید در تفسیر علمی بر اساس دیدگاه آیةاللّه معرفت [دوره 16، شماره 30، 1398، صفحه 233-258]
 • عمادی، علی واکاوی چارچوب و شاخصه‌های اعتماد به نفس در پرتو آموزه‌های قرآنی [دوره 10، شماره 18، 1392، صفحه 25-50]
 • عماری اله یاری، زهرا تحلیل تطبیقی قاعدۀ ترادف واژگان در تفسیر قرآن با رویکرد معناشناسی در تفسیر «المیزان» و «التحریر و التنویر» [دوره 15، شماره 27، 1397، صفحه 3-30]
 • عنایتی راد، محمدجواد بررسی معناشناختی «جعل امامت» (با تکیه بر اصل اصالت تعبیرهای قرآنی) [دوره 14، شماره 26، 1396، صفحه 205-234]

غ

 • غریبی، محمدمهدی مقایسه مفهوم قرآنی تفضیل با مفهوم تبعیض در علوم اجتماعی و استلزامات آن در مباحث جنسیتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • غضنفری، علی مفهوم ‎شناسی نظام قرآن بنیان ‎تامین ‎اجتماعی با تاکید بر مفهوم حیات ‎طیبه [(مقالات آماده انتشار)]
 • غفاری، ابوالفضل تحلیل مفهوم شناسی همدلی در قرآن کریم [(مقالات آماده انتشار)]
 • غلامعلی تبار، فضل الله جایگاه مبانی در نظریۀ تفسیری شیخ انصاری [دوره 14، شماره 25، 1396، صفحه 37-60]
 • غلامعلی تبار فیروزجائی، فضل الله نقد رویکردهای معناشناسی واژۀ «مسّ» در آیۀ لَا یَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ [دوره 10، شماره 18، 1392، صفحه 105-128]

ف

 • فائز، قاسم بررسی مبانی و اندیشه‌های قرآنی و تفسیری محمدامین استرآبادی و نقد آن‌ها [دوره 16، شماره 29، 1398، صفحه 305-328]
 • فائز، قاسم نقش تاریخ در تفسیر قرآن کریم با تأکید بر تاریخ عصر جاهلی [دوره 9، شماره 15، 1391، صفحه 101-134]
 • فتاحی زاده، فتحیه ارزیابی مدخل «سجع» از دائرةالمعارفِ قرآن لیدن [دوره 12، شماره 22، 1394، صفحه 143-164]
 • فتاحی زاده، فتحیه تبیین ضرورت و چرایی توکل به خداوند متعال بر مبنای تحلیل محتوای آیات قرآن کریم [(مقالات آماده انتشار)]
 • فخاری، علیرضا نقد و بررسی ادعای برتری یهود بر سایر ملل از منظر قرآن کریم [دوره 12، شماره 22، 1394، صفحه 79-98]
 • فراستی نیک، جابر تحلیل و بررسی مبانی لغوی مصطفوی در «التحقیق فی کلمات القرآن الکریم» [دوره 14، شماره 26، 1396، صفحه 183-204]
 • فرشچیان، رضا معرفی و بررسی نشانه‌های اعراب در نسخه‌ای کهن از قرآن کریم [دوره 10، شماره 18، 1392، صفحه 175-188]
 • فرع شیرازی، سید حیدر قدرت «تکیه»‌‌ی هجایی در تغییر معانی واژگانی قرآن کریم [(مقالات آماده انتشار)]
 • فیروزی، نعمت الله بایسته‌های مدیریتی در تبلیغ راهبردیِ کل‌نگراز منظر قرآن کریم [دوره 16، شماره 29، 1398، صفحه 31-58]
 • فیروزی، نعمت الله نقش خدامحوری و مؤلفه‌های آن در مدیریت فرهنگی از منظر قرآن کریم [دوره 11، شماره 20، 1393، صفحه 29-52]
 • فضلی نژاد، مرضیه واکاوی مفهوم انساء و نقد دیدگاه‌های مفسران [دوره 16، شماره 30، 1398، صفحه 209-232]
 • فلاحی، محمد هادی بررسی شیوه های اقناع و مجاب سازی در قرآن کریم درباره ی موضوع قیامت [(مقالات آماده انتشار)]
 • فهیمی، سید علی پژوهشی تحلیلی در دیدگاه های تفسیری ابوالقاسم کعبی بلخی [(مقالات آماده انتشار)]

ق

 • قاسمپور، محسن بازنگری مبانی و روش تفسیر ادبی معاصر از منظر امین خولی [دوره 14، شماره 25، 1396، صفحه 61-90]
 • قاسمی حامد، مرتضی بررسی تطبیقی فضایل اخلاقی و ویژگی‌های حضرت یوسف در قرآن کریم و تورات [دوره 11، شماره 20، 1393، صفحه 149-174]
 • قاسم زاده، عاتکه مفهوم‌شناسی «استعداد»به مثابه یکی از عوامل رشد در قرآن از منظر علامه طباطبایی و صدرالمتألهین [دوره 16، شماره 30، 1398، صفحه 27-54]
 • قاسم زاده، عاتکه پژوهشی بر مفهوم هیجان در آیات قرآن کریم و رابطه آن با رشد [دوره 18، شماره 33، 1400، صفحه 3-32]
 • قاضی زاده، کاظم ملاک‌ها و انواع تطبیق قرآن [دوره 17، شماره 31، 1399، صفحه 231-257]
 • قائمی اصل، حسین نقش ریشه‌شناسی و سیاق در فهم آیات متشابه لفظی [دوره 15، شماره 27، 1397، صفحه 31-54]
 • قرائی، فیاض رهایی از رنج در آموزه‌های قرآنی و آیین بودا [دوره 10، شماره 18، 1392، صفحه 51-82]
 • قربان زاده، محمد گسترة گرایشهای تفسیری [دوره 9، شماره 15، 1391، صفحه 155-172]
 • قطبی، زهرا تحلیل انتقادی دیدگاه مفسران و اندیشمندان علوم قرآنی درباره انتساب تحریف معنوی به قرآن کریم [دوره 17، شماره 32، 1399، صفحه 265-286]
 • قمرانی، امیر بررسی تطبیقی خودکارآمدی از دیدگاه قرآن و روان‌شناسی [دوره 17، شماره 32، 1399، صفحه 3-33]
 • قهاری کرمانی، محمدهادی قلمرو حجیت عقل منبع در تفسیر قرآن با تأکید بر تفسیر مناهج البیان [دوره 18، شماره 33، 1400، صفحه 215-240]
 • قیوم زاده، محمود علم امام(علیه‌السلام) به قرآن و چگونگی آن [دوره 9، شماره 16، 1391، صفحه 151-168]

ک

 • کیایی، سیده فاطمه تبیینی غیر امیدبخش از معاد مبتنی بر معادل انگاری رجاء با تصدیق در آیۀ 7 سورۀ یونس [(مقالات آماده انتشار)]
 • کاظمی نژاد، حسن نگرش قرآنی بر اصول سیاسی پیامبر اسلام در مواجهه با اهل کتاب [دوره 15، شماره 28، 1397، صفحه 3-26]
 • کافی، عبدالحسین تحلیل معناشناختی «توجه به علم خدا و آثار آن در رفتار انسان» از دیدگاه آیات و روایات [دوره 10، شماره 17، 1392، صفحه 119-134]
 • کافی، مجید مؤلفه‌های نظریة اجتماعی بر اساس مبانی شناخت جامعه در قرآن [دوره 10، شماره 17، 1392، صفحه 95-118]
 • کرامتی، مهدی بررسی انتقادی تفسیر ابن عاشور [دوره 17، شماره 31، 1399، صفحه 283-304]
 • کربلایی پازوکی، علی تحلیل و بررسی تطبیقی مستندات قرآنی حکم حکومتی در آرای تفسیری امام خمینی و شهید صدر [دوره 15، شماره 27، 1397، صفحه 113-138]
 • کرمی، علی نگرش مثبت در بحران‌های زندگی و تأثیر آن در بهبود روابط همسران از نگاه قرآن و حدیث [دوره 17، شماره 31، 1399، صفحه 53-76]
 • کریمی، مصطفی نقد و بررسی انگاره مصلحت‌اندیشی قرآن در بیان خلاف واقع [دوره 17، شماره 31، 1399، صفحه 101-128]
 • کلباسی، زهرا بررسی آسیب تقلید در اعتقادات دینی از منظر قرآن کریم [دوره 15، شماره 27، 1397، صفحه 139-166]
 • کلباسی، زهرا تحلیل و بررسی روایات تفسیری دربارۀ عبداللّٰه بن سلام [دوره 13، شماره 24، 1395، صفحه 3-36]
 • کلباسی، زهرا نقد و بررسی آرای مفسران در تفسیر آیۀ 44 سورۀ ص و تازیانه زدن ایوب به همسرش [دوره 12، شماره 21، 1394، صفحه 111-132]
 • کمالوند، پیمان بررسی آیة «ثلّة من الأوّلین٭ و قلیل من الآخرین» [دوره 9، شماره 16، 1391، صفحه 135-150]
 • کمیلی تخته‌جان، غلامحسین عوامل اثرگذار در روحیه استکباری فرعون با تأکید بر تفسیر الکاشف [دوره 17، شماره 32، 1399، صفحه 119-142]
 • کهساری، رضا محدوده چالش و تعامل با بیگانگان در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی از دیدگاه قرآن و حدیث [(مقالات آماده انتشار)]
 • کولیوند، ناصر تبیین حقیقت عمل در قرآن با تکیه بر دیدگاه علامه طباطبایی [دوره 13، شماره 23، 1395، صفحه 29-54]
 • کوهکن، محمدرضا الگوی مطلوب ارتباطات میان‌فرهنگی مستضعفان جهان از منظر قرآن کریم [دوره 17، شماره 32، 1399، صفحه 63-94]

گ

 • گرامی، غلامحسین روش قرآن در ترغیب به عمل صالح از طریق تقویت انگاره‌های اعتقادی؛ مطالعه موردی تأثیر خداباوری بر صفح [(مقالات آماده انتشار)]
 • گلاب بخش، سعید نقش تاریخ در تفسیر قرآن کریم با تأکید بر تاریخ عصر جاهلی [دوره 9، شماره 15، 1391، صفحه 101-134]
 • گودرزی، طاهره پرسشگری خداوند در قرآن کریم (مطالعۀ موردی: سورۀ یس) [دوره 14، شماره 25، 1396، صفحه 211-232]
 • گوهری، حجت الگوی مدیریت محیط سازمانی با تکیه بر آموزه‌های قرآنی [(مقالات آماده انتشار)]

م

 • متقی، حسین چکیده انگلیسی [دوره 16، شماره 30، 1398، صفحه 323-337]
 • محقق، محمد ملاک‌ها و انواع تطبیق قرآن [دوره 17، شماره 31، 1399، صفحه 231-257]
 • محمدی، محمد علی مؤلفه‌های شناسای داده‌های تمدنی قرآن [(مقالات آماده انتشار)]
 • محمدی آشنانی، علی تحلیل انتقادی دیدگاه مفسران و اندیشمندان علوم قرآنی درباره انتساب تحریف معنوی به قرآن کریم [دوره 17، شماره 32، 1399، صفحه 265-286]
 • محمدی انویق، مجتبی بایدها و نبایدهای گفتار از دیدگاه قرآن کریم [دوره 11، شماره 19، 1393، صفحه 3-34]
 • محمدزاده شهرآبادی، فریده نقدی بر نظرات فایرستون در مقالۀ «تناقض در آموزه‌های قرآنی جنگ و راهکارهای حلّ آن» [دوره 14، شماره 26، 1396، صفحه 131-156]
 • محمدی فرد، علیرضا تبیین روشمند و علمی بودن «بی‌تأثیری اختلاف قرائات بر تحریف قرآن» از دیدگاه استاد معرفت [دوره 16، شماره 30، 1398، صفحه 259-284]
 • مرتضوی، سیدابراهیم اعتبارسنجی نظریه اعجاز روان‌شناختی قرآن با تأکید بر آراء امین خولی [دوره 18، شماره 33، 1400، صفحه 263-282]
 • مرتضوی، سیدمحمد واکاوی تفسیر آیۀ حدّ سرقت به آیۀ أنّ المساجد لله (به عنوان یکی از مستندات روایی روش تفسیری قرآن به قرآن) [دوره 15، شماره 27، 1397، صفحه 167-188]
 • مرتضوی، سیدمحمد جاهلیت عالمانه و شاخصه‌های آن در قرآن کریم [دوره 14، شماره 26، 1396، صفحه 3-28]
 • مرتضوی، سیدمحمد نقد رویکردهای معناشناسی واژۀ «مسّ» در آیۀ لَا یَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ [دوره 10، شماره 18، 1392، صفحه 105-128]
 • مرتضوی، سیدمحمد بررسی انتقادی تفسیر ابن عاشور [دوره 17، شماره 31، 1399، صفحه 283-304]
 • مرتضوی، سیدمحمد اعتبارسنجی قرینه‌محور روایات تفسیری از دیدگاه سید مرتضی علم‌الهدی [(مقالات آماده انتشار)]
 • مرتضوی کاخکی، مرتضی نگرشی قرآنی به مفهوم «امنیت اقتصادی» و ترسیم نظام آسیب‌شناسی و تأمین آن [دوره 18، شماره 33، 1400، صفحه 57-87]
 • میرحسینی، یحیی تحلیل و بررسی روش تفسیری کیوان قزوینی [دوره 10، شماره 17، 1392، صفحه 155-176]
 • میرحسینی، سیدمحمد تحلیل معنایی واژۀ «مراوده» در قرآن کریم و بررسی ترجمه‌های آن [دوره 14، شماره 25، 1396، صفحه 91-114]
 • میرخلیلی، سیداحمد معاونت و مشارکت در جرم در قرآن (با تأکید بر روش تفسیر حقوقی) [دوره 17، شماره 31، 1399، صفحه 179-202]
 • مریدی، بهزاد بررسی شیوه های اقناع و مجاب سازی در قرآن کریم درباره ی موضوع قیامت [(مقالات آماده انتشار)]
 • میرزایی، محمد انتخاب آگاهانۀ سرنوشت،سنّتی قرآنی در توقیعات امام زمان [دوره 14، شماره 26، 1396، صفحه 59-80]
 • میرزایی، محمد قدرت نرم و منابع آن در آیینۀ آیات قرآن [دوره 12، شماره 22، 1394، صفحه 55-78]
 • میرزایی، محمد بررسی تطبیقی تحلیلی رهبری و شروط آن در دو تفسیر «المنیر» و «من وحی القرآن» [دوره 18، شماره 33، 1400، صفحه 33-55]
 • میرزایی، محمد نقدی بر آرای خلف‌الله در قصه‌های قرآن بر مبنای تفاسیر عصری [دوره 9، شماره 16، 1391، صفحه 73-94]
 • میرزائی، مصطفی نقد و بررسی تفسیر آیۀ سرد شدن آتش بر ابراهیم [دوره 14، شماره 25، 1396، صفحه 157-172]
 • میرسندسی، سیدمحسن عوامل مٶثر بر هنجارسازی فرهنگی از دیدگاه قرآن کریم [دوره 17، شماره 32، 1399، صفحه 95-118]
 • مرویان حسینی، سید محمود نگرش مثبت در بحران‌های زندگی و تأثیر آن در بهبود روابط همسران از نگاه قرآن و حدیث [دوره 17، شماره 31، 1399، صفحه 53-76]
 • مروتی، سهراب معناشناسی واژة ذکر در قرآن کریم [دوره 10، شماره 17، 1392، صفحه 135-154]
 • مزرئی، رسول بررسی انتقادی دیدگاه آیةاللّٰه معرفت پیرامون تفسیر عرفانی [دوره 18، شماره 33، 1400، صفحه 241-262]
 • مسعودی، عبدالهادی تحلیل معناشناختی «توجه به علم خدا و آثار آن در رفتار انسان» از دیدگاه آیات و روایات [دوره 10، شماره 17، 1392، صفحه 119-134]
 • مسعودی، محمدمهدی بررسی مفهومی و مصداقی أُوتُوا الْعِلْمَ در آیۀ 49 سورۀ عنکبوت [دوره 10، شماره 18، 1392، صفحه 129-148]
 • مسعودی، محمدمهدی بازکاوی واژة طاقت در آیة صوم [دوره 9، شماره 16، 1391، صفحه 119-133]
 • مسکوب، حامد بررسی تأثیر متعلق معرفت در اخلاق از منظر قرآن کریم [دوره 16، شماره 29، 1398، صفحه 3-30]
 • مشکین فام، بتول قاعدۀ «تصویرپردازی هنری سیّد قطب»، به تفکیک سوره‌های مکّی و مدنی، با محوریت سوره‌های مدّثّر و منافقون [دوره 13، شماره 23، 1395، صفحه 129-150]
 • مصطفوی فرد، حامد مبانی و روش‌های تفسیری و نقش آن در تبیین مفهوم توحید [دوره 16، شماره 29، 1398، صفحه 115-140]
 • مصطفوی فرد، حامد رویکرد اندیشوران شیعه به مفهوم قوامیت مرد در آیۀ 34 سورۀ نساء [دوره 14، شماره 26، 1396، صفحه 81-104]
 • مصلایی پور، عباس گونه‌شناسی آیات علمی قرآن و مبانی استنباط گزاره‌های علمی از آن‌ها [دوره 14، شماره 26، 1396، صفحه 105-130]
 • مصلایی‌پور، عباس تحلیل و بررسی روش تفسیری کیوان قزوینی [دوره 10، شماره 17، 1392، صفحه 155-176]
 • مصلایی پور یزدی، عباس بررسی تطبیقی فضایل اخلاقی و ویژگی‌های حضرت یوسف در قرآن کریم و تورات [دوره 11، شماره 20، 1393، صفحه 149-174]
 • مصلی نژاد، سحر بررسی شیوه های اقناع و مجاب سازی در قرآن کریم درباره ی موضوع قیامت [(مقالات آماده انتشار)]
 • مطیع، مهدی تفاوت تعبیر در آیات مشابه قرآن بر پایۀ تخطی از اصول همکاری گرایس [دوره 13، شماره 24، 1395، صفحه 109-142]
 • مطیع، مهدی نقد و بررسی آرای مفسران در تفسیر آیۀ 44 سورۀ ص و تازیانه زدن ایوب به همسرش [دوره 12، شماره 21، 1394، صفحه 111-132]
 • مطیع، مهدی بررسی جایگاه نیازهای اولیه و اساسی انسان در آیات قرآن با نگاهی به نظریه یوهان گالتونگ در مقوله صلح و خشونت [(مقالات آماده انتشار)]
 • مطیع، مهدی بررسی آیة «ثلّة من الأوّلین٭ و قلیل من الآخرین» [دوره 9، شماره 16، 1391، صفحه 135-150]
 • مطهری فرد، مرتضی معاونت و مشارکت در جرم در قرآن (با تأکید بر روش تفسیر حقوقی) [دوره 17، شماره 31، 1399، صفحه 179-202]
 • مظاهری طهرانی، بهاره گونه‌شناسی آیات علمی قرآن و مبانی استنباط گزاره‌های علمی از آن‌ها [دوره 14، شماره 26، 1396، صفحه 105-130]
 • معتمدی، منصور رابطه «عبد و ربّ» به مثابه یک راهکار تربیت اخلاقی [دوره 17، شماره 31، 1399، صفحه 153-178]
 • معتمد شریعتی، سیدکمال بررسی مقایسه‌ای انجیل کودکی با قرآن کریم [دوره 16، شماره 29، 1398، صفحه 223-250]
 • معیدفر، سعید تأثیر سرمایة اجتماعی بر نفوذ اجتماعی دین؛ در آموزه‌های قرآن [دوره 10، شماره 17، 1392، صفحه 71-94]
 • معروف، ناصر بررسی تطبیقی تحلیلی رهبری و شروط آن در دو تفسیر «المنیر» و «من وحی القرآن» [دوره 18، شماره 33، 1400، صفحه 33-55]
 • معین، جواد نقد ترجمۀ فارسی آیات الاحکام در ترجمه‌های فارسی قرآن کریم [دوره 12، شماره 21، 1394، صفحه 133-162]
 • مفتح، محمدهادی بایسته‌های مدیریتی در تبلیغ راهبردیِ کل‌نگراز منظر قرآن کریم [دوره 16، شماره 29، 1398، صفحه 31-58]
 • مقیمی اردکانی، حمیدرضا نقد و بررسی انگاره مصلحت‌اندیشی قرآن در بیان خلاف واقع [دوره 17، شماره 31، 1399، صفحه 101-128]
 • مقیمی نژاد داورانی، محدثه واکاوی روایات شیعی در ترتیب نزولی بودن مصحف امام علی [دوره 12، شماره 21، 1394، صفحه 3-30]
 • ملا کاظمی، علی بررسی مقایسه‌ای انجیل کودکی با قرآن کریم [دوره 16، شماره 29، 1398، صفحه 223-250]
 • ممیزی، سعیده گفتمان کاوی تطبیقیِ متن به مثابه تحلیلِ جامعِ قرآن و مطالعاتِ قرآنی (موردکاوی آیه 30و31 سوره نور و تفاسیرمنتخب) [(مقالات آماده انتشار)]
 • مهاجر دارابی، هاجر مفهوم‌شناسی «استعداد»به مثابه یکی از عوامل رشد در قرآن از منظر علامه طباطبایی و صدرالمتألهین [دوره 16، شماره 30، 1398، صفحه 27-54]
 • مهدوی راد، محمدعلی تحلیل تطبیقی قاعدۀ ترادف واژگان در تفسیر قرآن با رویکرد معناشناسی در تفسیر «المیزان» و «التحریر و التنویر» [دوره 15، شماره 27، 1397، صفحه 3-30]
 • مهدوی راد، محمدعلی رهیافتی به رابطۀ فاصله با قافیه و سجع [دوره 14، شماره 26، 1396، صفحه 157-182]
 • مهدوی راد، محمدعلی تحلیل شیوه‌های تأثیرپذیری خطبۀ غدیر از قرآن کریم [دوره 12، شماره 22، 1394، صفحه 165-184]
 • مهدوی راد، محمدعلی اصول و شاخصه‌های جریان توحیدی و غیر توحیدی در قرآن کریم [دوره 17، شماره 32، 1399، صفحه 143-163]
 • مهدوی راد، محمدعلی الگوی عوامل موثر در سیر نگارش‎های علوم قرآن(قرن6تا10) در قالب نظریه مبنایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • مهدوی راد، محمدعلی بررسی روایت « اقرأ کما یقرأ الناس» با نگاهی به فهم شیخ انصاری(رحمه الله) [دوره 10، شماره 17، 1392، صفحه 49-70]
 • مهدوی راد، محمدعلی نقدی بر آرای خلف‌الله در قصه‌های قرآن بر مبنای تفاسیر عصری [دوره 9، شماره 16، 1391، صفحه 73-94]
 • مهدوی راد، محمدعلی قصه‌های قرآن در نگاه محمد عابد الجابری [دوره 9، شماره 15، 1391، صفحه 73-100]
 • مهدوی راد، محمدعلی مقایسه مفهوم قرآنی تفضیل با مفهوم تبعیض در علوم اجتماعی و استلزامات آن در مباحث جنسیتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • مهری، اصغر اعتبار و رجحان تفسیر انفسی قرآن کریم [دوره 15، شماره 27، 1397، صفحه 55-82]
 • مهریزی، مهدی بررسی تأثیر متعلق معرفت در اخلاق از منظر قرآن کریم [دوره 16، شماره 29، 1398، صفحه 3-30]
 • مهریزی، مهدی الگوی عوامل موثر در سیر نگارش‎های علوم قرآن(قرن6تا10) در قالب نظریه مبنایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • مودب، سید رضا اعتبار و رجحان تفسیر انفسی قرآن کریم [دوره 15، شماره 27، 1397، صفحه 55-82]
 • مودب، سید رضا ظرفیت‌سنجی جامعه‌شناسی دین در بازسازی بافت دینی عصر نزول قرآن [دوره 17، شماره 32، 1399، صفحه 35-62]
 • موسوی، سیدمحسن رهیافتی به تعریف «وجوه» و «نظائر» از دیدگاه قرآن‌پژوهان [دوره 12، شماره 21، 1394، صفحه 89-110]
 • موسوی، سیدمحمدحسین رهایی از رنج در آموزه‌های قرآنی و آیین بودا [دوره 10، شماره 18، 1392، صفحه 51-82]
 • موسوی مقدم، سیدمحمد روش و الگوی نویورت در تبیین فرایند ارتباطی قرآن [(مقالات آماده انتشار)]
 • مولوی، محمد جایگاه حدیث در تفاسیر عصری با تأکید بر تفسیر الفرقان [دوره 11، شماره 19، 1393، صفحه 179-206]
 • مولودی، فاطمه فرایند شکل‌گیری نظام عمل صالح از منظر قرآن و روایات [دوره 13، شماره 23، 1395، صفحه 3-28]

ن

 • نیازی، شهریار پرسشگری خداوند در قرآن کریم (مطالعۀ موردی: سورۀ یس) [دوره 14، شماره 25، 1396، صفحه 211-232]
 • نجفی اسکندری، علیرضا معنابخشی به زندگی و مؤلفه‌های تأثیرگذار آن در پیشگیری از جرم از منظر قرآن کریم [دوره 12، شماره 22، 1394، صفحه 119-142]
 • نجف زاده تربتی، علیرضا بررسی گرایش فلسفی ابن‌سینا در تفسیر سورۀ اخلاص (توحید) [دوره 15، شماره 28، 1397، صفحه 83-104]
 • نجم، نجمه الگوی عوامل موثر در سیر نگارش‎های علوم قرآن(قرن6تا10) در قالب نظریه مبنایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • نساج، مریم معناشناسی واژة « اخبات» با توجه به آیات و روایات [دوره 9، شماره 16، 1391، صفحه 53-72]
 • نصراللهی، محمدصادق الگوی مطلوب ارتباطات میان‌فرهنگی مستضعفان جهان از منظر قرآن کریم [دوره 17، شماره 32، 1399، صفحه 63-94]
 • نصرتی، علی بررسی روایت « اقرأ کما یقرأ الناس» با نگاهی به فهم شیخ انصاری(رحمه الله) [دوره 10، شماره 17، 1392، صفحه 49-70]
 • نفیسی، شادی رویکرد شیخ طوسی نسبت به پیشینیان در مسئلۀ روایات تأویلی در حق اهل بیت [دوره 11، شماره 20، 1393، صفحه 103-128]
 • نقیب، سید محمد مفهوم ‎شناسی نظام قرآن بنیان ‎تامین ‎اجتماعی با تاکید بر مفهوم حیات ‎طیبه [(مقالات آماده انتشار)]
 • نقی پورفر، ولی اله نقد شخصیت‌پردازی ساره در برابر هاجر و مهاجرت به حجاز [(مقالات آماده انتشار)]
 • نقی زاده، حسن روش‌شناسی و اعتبارسنجی برداشت مبتنی بر دلالت اشاره از قرآن کریم [دوره 16، شماره 29، 1398، صفحه 87-114]
 • نقی زاده، حسن بررسی گرایش فلسفی ابن‌سینا در تفسیر سورۀ اخلاص (توحید) [دوره 15، شماره 28، 1397، صفحه 83-104]
 • نقی زاده، حسن مدل قرآنی تحول نگرش یا تصحیح معیار ارزش‌گذاری انسان [دوره 15، شماره 27، 1397، صفحه 189-210]
 • نقی زاده، حسن جاهلیت عالمانه و شاخصه‌های آن در قرآن کریم [دوره 14، شماره 26، 1396، صفحه 3-28]
 • نقی زاده، حسن سلفی‌گری در رویکرد تفسیری ابن کثیر از شهرت تا واقعیت با محوریت مبحث توحید [دوره 14، شماره 25، 1396، صفحه 3-36]
 • نقی زاده، حسن گفتگوی خداوند با جهنّم؛ واقعیت یا تمثیل [دوره 13، شماره 23، 1395، صفحه 151-170]
 • نقی زاده، حسن بن‌مایه‌های تفسیری ـ کلامی امامت در قصص قرآن در کلام شیخ مفید [دوره 11، شماره 20، 1393، صفحه 129-148]
 • نقی زاده، حسن آیۀ عَلَیْکُمْ أَنْفُسَکُمْ و پیوند آن با دو مقولۀ «خودسازی» و «دیگرسازی» (با تکیه بر دیدگاه علامه طباطبایی) [دوره 10، شماره 18، 1392، صفحه 3-24]
 • نقی زاده، حسن تبیین ادله و مستندات «نظام‌ واره معنایی» قرآن کریم [(مقالات آماده انتشار)]
 • نکونام، جعفر نیاز به تفسیر قرآن به قرآن،ذاتی یا عرضی [دوره 14، شماره 25، 1396، صفحه 191-210]
 • نکونام، جعفر واکاوی قدرت نرم قرآن به‌مَثابه گونه‌ای از اعجاز [(مقالات آماده انتشار)]
 • نیلساز، نصرت تبیین حقیقت عمل در قرآن با تکیه بر دیدگاه علامه طباطبایی [دوره 13، شماره 23، 1395، صفحه 29-54]
 • نیلساز، نصرتنصرت تحلیل شیوه‌های تأثیرپذیری خطبۀ غدیر از قرآن کریم [دوره 12، شماره 22، 1394، صفحه 165-184]
 • نوبری، علیرضا جایگاه عدالت رفتاری در رابطه انسان و محیط زیست از نگاه قرآن [دوره 17، شماره 32، 1399، صفحه 219-238]
 • نورائی، محسن بررسی تأثیر بلاغت بر انتقال پیام در داستان بنی‌اسرائیل در قرآن [دوره 15، شماره 28، 1397، صفحه 229-254]
 • نورائی، محسن جهان‌بینی قرآنی و محیط زیست [دوره 9، شماره 16، 1391، صفحه 3-22]
 • نوروزی، مرتضی روش‌شناسی و اعتبارسنجی برداشت مبتنی بر دلالت اشاره از قرآن کریم [دوره 16، شماره 29، 1398، صفحه 87-114]

و

 • واعظی، محمود بازخوانی مفهوم «نور» در قرآن کریم [دوره 17، شماره 32، 1399، صفحه 187-218]
 • واعظ طبسی، علی طراحی الگوی «دولت» اسلامی با استفاده از آیات قرآنی [دوره 11، شماره 19، 1393، صفحه 83-106]
 • وحدتی شبیری، سید حسن واکاوی دلالت آیه شریفه «اوفوا بالعقود» بر اصل آزادی قراردادی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ویسی، الخاص بررسی مقابله‌ای تحلیل سیاق سورۀ «نبأ» در تفسیر المیزان و یافته‌های زبان‌شناسی معاصر [دوره 13، شماره 24، 1395، صفحه 81-108]
 • ولایتی، مریم قاعدۀ «تصویرپردازی هنری سیّد قطب»، به تفکیک سوره‌های مکّی و مدنی، با محوریت سوره‌های مدّثّر و منافقون [دوره 13، شماره 23، 1395، صفحه 129-150]
 • ولایتی، مریم رویکرد شیخ طوسی نسبت به پیشینیان در مسئلۀ روایات تأویلی در حق اهل بیت [دوره 11، شماره 20، 1393، صفحه 103-128]

ه

 • هادی، اصغر معناشناسی عبودیت در قرآن [دوره 9، شماره 16، 1391، صفحه 23-52]
 • هادیان رسنانی، الهه بررسی دیدگاه‌های مفسران درباره مراد از فصیح نبودن حضرت موسی(علیه‌السلام) [دوره 17، شماره 32، 1399، صفحه 165-186]
 • هادوی نیا، علی اصغر معیارهای عدالت توزیعی از دیدگاه قرآن کریم [دوره 17، شماره 31، 1399، صفحه 3-26]
 • هاشمی، سارا سدادات معنابخشی به زندگی و مؤلفه‌های تأثیرگذار آن در پیشگیری از جرم از منظر قرآن کریم [دوره 12، شماره 22، 1394، صفحه 119-142]
 • هاشمی، سیدعلی نقش قرینۀ مقابله در تفسیر قرآن [دوره 11، شماره 19، 1393، صفحه 107-130]
 • هدائی، فاطمه پژوهشی بر مفهوم هیجان در آیات قرآن کریم و رابطه آن با رشد [دوره 18، شماره 33، 1400، صفحه 3-32]
 • همتیان، مهدی واکاوی دلالت آیه شریفه «اوفوا بالعقود» بر اصل آزادی قراردادی [(مقالات آماده انتشار)]
 • همدانی، مصطفی روش‌شناسی قرآنی سرّ الاِسراء در استنباط آموزه‌های عرفانی و اخلاقی مأثور [دوره 13، شماره 24، 1395، صفحه 161-184]