تأثیر سرمایة اجتماعی بر نفوذ اجتماعی دین؛ در آموزه‌های قرآن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند

چکیده

هدف این پژوهش بررسی نفوذ اجتماعی دین از طریق افزایش سرمایة اجتماعی در آموزه‌های قرآن است. این مهم از طریق تحلیل محتوای کیفی تفاسیر قرآن، کدگذاری و طبقه‌بندی مفاهیم به دست می‌آید. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که افزایش علاقه‌مندی به پیام، تحریک احساسات و عواطف، وابستگی‌های دوستانه، روابط اجتماعی گرم دوستانه و چهره به چهره، اعتماد و داشتن تعهد، بر نفوذ اجتماعی دین می‌افزاید. نتیجه آنکه می‌توان با افزایش سرمایة اجتماعی در جامعه، نفوذ اجتماعی دین را افزایش و زمینة تغییر نگرش و عقاید را از این طریق فراهم کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social Capital Impact on Social Religious Influence in the Quran Teachings

نویسندگان [English]

  • Saeid Moidfar 1
  • Muhammad Bagher Akhondi 2
1 Associated professor at University of Tehran
2 A member of academic board of University of Birjand
چکیده [English]

The aim of this paper is to examine religious social influence through the enhancement of social capital in the Quran teachings. This achieves through the qualitative content analysis of the Quran interpretations, coding and conceptual classification. The research findings show that the enhancement to the message, arousing emotions and enthusiasm, friendly ties; social warm, friendly and face to face relationship, reliability and responsibility make religious social influence develop. Consequently, the enhancement of social capital in the society can increase social influence and leads to change the attitude and beliefs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Quran maaref (education)
  • Sociology
  • Social capital
  • Social influence