مجوز دسترسی باز

مجوز دسترسی باز

مجوز دسترسی باز
 در این مجله، مقالات دسترسی آزاد تحت مجوز CC BY (مجوز بین المللی Creative Commons Attribution 4.0) منتشر می شوند. تحت Creative Commons، نویسندگان حق چاپ را در مقالات خود حفظ می کنند. مجوز CC BY حداکثر انتشار و استفاده مجدد از مواد دسترسی آزاد را امکان پذیر می کند و توسط بسیاری از نهادهای تأمین مالی تحقیقاتی ترجیح داده می شود. تحت این مجوز، کاربران در اشتراک گذاری (کپی، توزیع و انتقال) و ریمیکس (تطبیق) مشارکت از جمله برای اهداف تجاری آزادند، مشروط بر اینکه سهم را به روشی که نویسنده یا مجوز دهنده تعیین کرده است نسبت دهند.