اخبار و اعلانات

مجوز دسترسی باز

مجوز دسترسی باز در این مجله، مقالات دسترسی آزاد تحت مجوز CC BY (مجوز بین المللی Creative Commons Attribution 4.0) منتشر می شوند. تحت Creative Commons، نویسندگان حق چاپ را در مقالات خود حفظ می کنند. مجوز CC BY حداکثر انتشار و استفاده مجدد از مواد دسترسی آزاد را امکان پذیر می کند و توسط بسیاری از نهادهای تأمین مالی تحقیقاتی ترجیح داده می شود. تحت این مجوز، کاربران در اشتراک گذاری (کپی، توزیع و انتقال) و ریمیکس (تطبیق) مشارکت از جمله برای اهداف تجاری آزادند، مشروط بر اینکه سهم را به روشی که نویسنده یا مجوز دهنده تعیین کرده است نسبت دهند.

مطالعه بیشتر

فراخوان مقاله آموزه های اسلام و حقوق بین الملل

باسمه‌تعالی فراخوان مقاله برای دو فصلنامه علمی آموزه‌های اسلام و حقوق بین الملل دانشگاه علوم اسلامی رضوی به مقالات پذیرفته شده توسط داوران حق التالیف پرداخت می گردد. به اطلاع اساتید و پژوهشگران می‌رساند دو فصلنامه تخصصی آموزه‌های اسلام و حقوق بین الملل ، موفق به کسب مجوز انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شده است. لذا از کلیه اساتید، پژوهشگران و دانشجویان دعوت می‌شود مقالات خود را برای چاپ به مجله ارسال نمایند. در ضمن این مجله در نظر دارد رتبه علمی ـ پژوهشی را از وزارت علوم کسب نماید و در حال حاضر با رتبه علمی ـ تخصصی تاییدیه صادر می‌گردد. برخی ...

مطالعه بیشتر

فراخوان مقاله آموزه های فقه عبادی

باسمه‌تعالی فراخوان مقاله برای دو فصلنامه تخصصی آموزه‌های فقه عبادی دانشگاه علوم اسلامی رضوی به مقالاتی که مورد تایید داوران قرار گیرد حق التالیف پرداخت می گردد. به اطلاع اساتید و پژوهشگران می‌رساند دو فصلنامه تخصصی آموزه‌های فقه عبادی، موفق به کسب مجوز انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شده است. لذا از کلیه اساتید، پژوهشگران و دانشجویان دعوت می‌شود مقالات فقهی خود برای چاپ به مجله ارسال نمایند. در ضمن این مجله در نظر دارد رتبه علمی ـ پژوهشی را از شورای پژوهش حوزه علمیه قم کسب نماید و در حال حاضر با رتبه علمی ـ تخصصی تاییدیه صادر می‌گردد. شیوه ...

مطالعه بیشتر

فراخوان مقاله آموزه های اقتصاد اسلامی

باسمه‌تعالی فراخوان مقاله برای دو فصلنامه علمی آموزه‌های اقتصاد اسلامی دانشگاه علوم اسلامی رضوی به مقالات پذیرفته شده توسط داوران حق التالیف پرداخت می گردد. به اطلاع اساتید و پژوهشگران می‌رساند دو فصلنامه تخصصی آموزه‌های اقتصاد اسلامی ، موفق به کسب مجوز انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شده است. لذا از کلیه اساتید، پژوهشگران و دانشجویان دعوت می‌شود مقالات فقهی خود برای چاپ به مجله ارسال نمایند. در ضمن این مجله در نظر دارد رتبه علمی ـ پژوهشی را از شورای پژوهش حوزه علمیه قم کسب نماید و در حال حاضر با رتبه علمی ـ تخصصی تاییدیه صادر می‌گردد. برخی ...

مطالعه بیشتر