اهداف و چشم انداز

گروه هدف نشریه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ، دانشجویان مقطع دکتری، اساتید و اعضای هیئت علمی می باشد

اهداف بلند مدت نشریه
الف: ارتقای سطح دانش صاحبنظران، کارشناسان، و علاقه مندان.
ب: معرفی دستاوردهای جدید پژوهشی و ایجاد زمینه تبادل اندیشه.
ج: ایجاد زمینه همکاری بیشتر بین پژوهشگران داخل و خارج کشور.
د: طرح مسائل علمی نو و کسترش مرزهای دانش.
ه: ایجاد روحیه و انگیزه تحقیق در جامعه.
و: انتشار و انتقال یافته های علمی مراکز آموزشی و پژوهشی، به ویژه یافته های اساتید، دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد و دکترا.
ز: کمک به مساله یابی و حل مسائل علمی، در ارتباط با تنگناهای پیشرفت علمی، فرهنگی و اجتماعی کشور.

 موضوعات مورد نظر نشریه

1. علوم قرآن

2. تاریخ قرآن

3. تفسیر قرآن

4. سبک شناسی قرآن

5. زبان قرآن

6. معنی شناسی واژه های قرآن

7. معارف قرآن

8. سبک زندگی در آموزه های قرآن