فرایند پذیرش مقالات

بررسی اولیه ظرف مدت یک هفته بررسی می شود و پس از تایید اولیه سردبیر به داوران تخصصی ارسال می گردد. فرایند داوری حدود سه ماه می باشد که ارزیابی مجدد و اصلاحات مجدد به فرایند اضافه می شود.

این نشریه تضمینی در مورد قبولی مقاله و یا داوری همتا(دوسویه ناشناس) سریع نمیدهد