به اطلاع می رساند براساس مصوبه هیأت تحریریه دانشگاه از تاریخ 1398/1/1 مبلغ 1000,000  ریال پس از بررسی اولیه توسط سردبیر، جهت داوری هر مقاله و مبلغ  000,000 ,2 ریال در مرحله چاپ، جهت هزینه ترجمه چکیده به انگلیسی و عربی و هزینه چاپ کاغذی مجله از نویسنده دریافت خواهد شد.

نویسندگان و پژوهشگران محترم

قبل از ارسال مقاله به نشریه  حتما مقاله خود را براساس  شیوه نامه نشریه  تنظیم نمایید. در غیراینصورت مقاله شما عودت داده خواهد شد. 

 نویسندگان محترم حتما باید (فرم تعهدنامه) و (فرم تعارض منافع) را در زمان ارسال مقاله تکمیل نمایند.
به مقالات پذیرفته شده کد شناسه DOI تعلق خواهد گرفت.


نوع اعتبار                        علمی - پژوهشی (وزارت علوم،تحقیقات و فناوری) رتبه سال 1398 (ج- 554 امتیاز)

توالی انتشار                    دو فصلنامه

زبان نشریه                      فارسی (چکیده: انگلیسی و عربی)

نوع دسترسی                  رایگان (تمام متن)

  همانند جویی: مقالات بارگذاری شده درسامانه، پیش ازقرارگرفتن در روند داوری، ازطریق سامانه مشابه یاب سمیم نور  و نیز سامانه همانندجویی ایرانداک مشابهت یابی می شوند.

شماره جاری: دوره 18، شماره 33، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-338 

مقاله پژوهشی

2. پژوهشی بر مفهوم هیجان در آیات قرآن کریم و رابطه آن با رشد

صفحه 3-32

10.30513/qd.2021.1316

جمیله علم الهدی؛ فاطمه هدائی؛ عاتکه قاسم زاده


8. بررسی تطبیقی «اِسماع و سماع موتی» در تفاسیر فریقین

صفحه 163-187

10.30513/qd.2021.1320

سیدضیاءالدین علیانسب؛ صمد بهروز؛ نسرین رنجبری


13. مختصات تفسیر عصری در تفاسیر ترتیبی معاصر

صفحه 283-308

10.30513/qd.2021.1253

پریوش حسین‌پور؛ سعید عباسی‌نیا؛ سیدحسام‌الدین حسینی


مطالب عمومی

14. چکیده عربی

صفحه 309-318


ابر واژگان

نشریات مرتبط