این نشریه مقالات پژوهشی را چاپ می نماید.

 نویسندگان محترم حتما باید (فرم تعهدنامه) و (فرم تعارض منافع) را در زمان ارسال مقاله تکمیل نمایند.
به مقالات پذیرفته شده کد شناسه DOI تعلق خواهد گرفت.


نوع اعتبار                        علمی - پژوهشی (وزارت علوم) رتبه سال 1399(ب- 740 امتیاز)

توالی انتشار                    دو فصلنامه/ چاپی / الکترونیکی غیر برخط

زبان نشریه                      فارسی (چکیده: انگلیسی و عربی)

نوع دسترسی                  آزاد - رایگان (تمام متن)

هزینه چاپ مقاله            مطابق آیین نامه وزارت علوم مبلغ 400000 تومان در مرحله چاپ مقاله

  همانند جویی: مقالات بارگذاری شده درسامانه، پیش ازقرارگرفتن در روند داوری، ازطریق سامانه مشابه یاب سمیم نور  و نیز سامانه همانندجویی ایرانداک مشابهت یابی می شوند.

شماره جاری: دوره 18، شماره 33، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-338 

مقاله پژوهشی

2. پژوهشی بر مفهوم هیجان در آیات قرآن کریم و رابطه آن با رشد

صفحه 3-32

10.30513/qd.2021.1316

جمیله علم الهدی؛ فاطمه هدائی؛ عاتکه قاسم زاده


8. بررسی تطبیقی «اِسماع و سماع موتی» در تفاسیر فریقین

صفحه 163-187

10.30513/qd.2021.1320

سیدضیاءالدین علیانسب؛ صمد بهروز؛ نسرین رنجبری


13. مختصات تفسیر عصری در تفاسیر ترتیبی معاصر

صفحه 283-308

10.30513/qd.2021.1253

پریوش حسین‌پور؛ سعید عباسی‌نیا؛ سیدحسام‌الدین حسینی


مطالب عمومی

14. چکیده عربی

صفحه 309-318


ابر واژگان

نشریات مرتبط