تعداد دوره‌ها: 12

تعداد شماره‌ها: 23

تعداد مقالات: 243

تعداد مقالات ارسال شده: 1,243

تعداد مقالات پذیرفته شده: 55

تعداد مقالات رد شده: 1,132

درصد پذیرش: 4

تعداد مشاهده مقاله: 41,629

این نشریه مقالات پژوهشی را چاپ می نماید.

(تصویر پروانه انتشار) (تصویر رتبه علمی)

 نویسندگان محترم حتما باید (فرم تعهدنامه) و (فرم تعارض منافع) را در زمان ارسال مقاله تکمیل نمایند.
به مقالات پذیرفته شده کد شناسه DOI تعلق خواهد گرفت.

هزینه های جاری نشریه، توسط دانشگاه علوم اسلامی رضوی تأمین می شود.

راهنمای ثبت نام نویسندگان در سامانه در لینک زیر http://fa.help.ju.sinaweb.net/hlp_222.html


نوع اعتبار                        علمی - پژوهشی (وزارت علوم) رتبه سال 1400(ب- 743 امتیاز)

توالی انتشار                    دو فصلنامه/ چاپی / الکترونیکی غیر برخط

زبان نشریه                      فارسی (چکیده: انگلیسی و عربی)

نوع دسترسی                  آزاد - رایگان (تمام متن)

هزینه چاپ مقاله            نویسندگان محترم می بایست مبلغ 2000000ریال  برای ارسال مقاله به داوری و مبلغ 7000000 ریال در مرحله چاپ مقاله پرداخت نمایند.

  همانند جویی: مقالات بارگذاری شده درسامانه، پیش ازقرارگرفتن در روند داوری، ازطریق سامانه مشابه یاب سمیم نور  و نیز سامانه همانندجویی ایرانداک مشابهت یابی می شوند.

شماره جاری: دوره 20، شماره 37، مرداد 1402، صفحه 1-372 

نظریه حرمت دفعی خمر از نگاه قرآن و روایات

صفحه 55-92

10.30513/qd.2022.3284.1687

یعقوب برزگر شانی (نویسنده مسئول)؛ سیدمحمد نقیب؛ مهدی داوری


استنتاج شیوه‌های تربیت دینی در حوزه اعتقادات از طریق ماهیت دین در قرآن کریم

صفحه 153-180

10.30513/qd.2022.3563.1768

مهرناز دنبلی؛ خسرو باقری نوع‌پرست (نویسنده مسئول)؛ سیدمحسن میرباقری؛ محمود عبایی کوپایی


فرایند گذار از نبوت‌انکاری به نبوت‌باوری در سیر نزول قرآن

صفحه 239-268

10.30513/qd.2022.3600.1776

نرگس قاسمی فیروزآبادی (نویسنده مسئول)؛ سیده وحیده رحیمی؛ محمدکاظم رحمان ستایش


تشخیص نقش معنوی مضاف‌الیه در مصدرهای مضاف به فاعل یا مفعول و ترجمه فارسی آن در قرآن کریم

صفحه 315-339

10.30513/qd.2022.3495.1747

محمد رضا مزرعی فراهانی؛ عباس اسمعیلی‌زاده (نویسنده مسئول)؛ مرتضی ایروانی نجفی


ابر واژگان

نشریات مرتبط