نویسندگان و پژوهشگران محترم

قبل از ارسال مقاله به نشریه  حتما مقاله خود را براساس  شیوه نامه نشریه  تنظیم نمایید. در غیراینصورت مقاله شما عودت داده خواهد شد. 

 نویسندگان محترم حتما باید (فرم تعهدنامه) و (فرم تعارض منافع) را در زمان ارسال مقاله تکمیل نمایند.
به مقالات پذیرفته شده کد شناسه DOI تعلق خواهد گرفت.


نوع اعتبار                        علمی - پژوهشی (وزارت علوم) رتبه سال 1399(ب- 740 امتیاز)

توالی انتشار                    دو فصلنامه/ الکترونیکی غیر برخط

زبان نشریه                      فارسی (چکیده: انگلیسی و عربی)

نوع دسترسی                  آزاد - رایگان (تمام متن)

هزینه چاپ مقاله            مطابق آیین نامه وزارت علوم مبلغ 400000 تومان در مرحله چاپ مقاله

  همانند جویی: مقالات بارگذاری شده درسامانه، پیش ازقرارگرفتن در روند داوری، ازطریق سامانه مشابه یاب سمیم نور  و نیز سامانه همانندجویی ایرانداک مشابهت یابی می شوند.

شماره جاری: دوره 18، شماره 33، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-338 

مقاله پژوهشی

2. پژوهشی بر مفهوم هیجان در آیات قرآن کریم و رابطه آن با رشد

صفحه 3-32

10.30513/qd.2021.1316

جمیله علم الهدی؛ فاطمه هدائی؛ عاتکه قاسم زاده


8. بررسی تطبیقی «اِسماع و سماع موتی» در تفاسیر فریقین

صفحه 163-187

10.30513/qd.2021.1320

سیدضیاءالدین علیانسب؛ صمد بهروز؛ نسرین رنجبری


13. مختصات تفسیر عصری در تفاسیر ترتیبی معاصر

صفحه 283-308

10.30513/qd.2021.1253

پریوش حسین‌پور؛ سعید عباسی‌نیا؛ سیدحسام‌الدین حسینی


مطالب عمومی

14. چکیده عربی

صفحه 309-318


ابر واژگان

نشریات مرتبط