این نشریه مقالات پژوهشی را چاپ می نماید.

 نویسندگان محترم حتما باید (فرم تعهدنامه) و (فرم تعارض منافع) را در زمان ارسال مقاله تکمیل نمایند.
به مقالات پذیرفته شده کد شناسه DOI تعلق خواهد گرفت.


نوع اعتبار                        علمی - پژوهشی (وزارت علوم) رتبه سال 1399(ب- 740 امتیاز)

توالی انتشار                    دو فصلنامه/ چاپی / الکترونیکی غیر برخط

زبان نشریه                      فارسی (چکیده: انگلیسی و عربی)

نوع دسترسی                  آزاد - رایگان (تمام متن)

هزینه چاپ مقاله            مطابق آیین نامه وزارت علوم مبلغ 400000 تومان در مرحله چاپ مقاله

  همانند جویی: مقالات بارگذاری شده درسامانه، پیش ازقرارگرفتن در روند داوری، ازطریق سامانه مشابه یاب سمیم نور  و نیز سامانه همانندجویی ایرانداک مشابهت یابی می شوند.

شماره جاری: دوره 18، شماره 34، پاییز و زمستان 1400، صفحه 1-356 

6. الگویی در تحول دانش تناسب سور؛ مطالعه موردی تناسب سور فتح و محمد

صفحه 111-138

10.30513/qd.2021.749.1162

صدیقه جنتی فیروزآبادی؛ احمد زارع زردینی؛ کمال صحرایی اردکانی


7. الگوی عوامل مؤثر در سیر نگارش‌های علوم قرآن (قرن 6 تا 10) در قالب نظریه مبنایی

صفحه 139-168

10.30513/qd.2021.205.1042

نجمه نجم؛ مهدی مهریزی طرقی؛ محمدعلی مهدوی راد؛ سیدمحمدعلی ایازی


13. مراد از قرائت قرآن در آیه آخر سوره مزّمّل و حکم شرعی آن

صفحه 309-328

10.30513/qd.2021.1470

حمید وحیدیان اردکان؛ حسن نقی زاده؛ محمدحسن رستمی


مطالب عمومی

14. چکیده عربی

صفحه 329-338


ابر واژگان

نشریات مرتبط