تحلیل مفهوم شناسی همدلی در قرآن کریم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مشاوره، گروه روانشناسی مشاوره و تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان-شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 استادیار فلسفه تعلیم و تربیت، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مطالعه حاضر نگاهی متفاوت به مفهوم همدلی به عنوان یکی از مهارهای زندگی دارد و مسیر رشد و تحول همدلی را مورد بررسی قرار داده است که این مسیر میتواند به کمال همدلی یعنی ایثار ختم ‌شود. برای رسیدن به این هدف دیدگاه قرآن‌کریم و نظرات دانشمندان علوم قرآنی و روانشناسی درباره همدلی جمع آوری گردید و با استفاده از روش تحلیل مفهومی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد همدلی با مفاهیم مواسات، جود و سخا، انفاق، احسان و ایثار در متون اسلامی ارتباط معنایی دارد. یکی از مهمترین مفاهیم مرتبط با همدلی ایثار است که نقطه اوج همدلی می باشد. ایثار واژه ای ارزشمند است که از همدلی سرچشمه میگیرد. برای حرکت از رفتارهای همدلانه به سمت ایثار، تربیت اسلامی، پیرایش از غفلت، آسیبهای نفس و زشتیهای اخلاقی، تقویت نرم‌دلی، به چالش کشیدن انگاره های منفی درباره ایثار، آموزش مهارتها و صفات اخلاقی مرتبط با ایثار، الگوسازی و تقویت رفتار ارتباطی قدسی و درک حقیقت پروردگار برای حرکت از همدلی به ایثار، پیشنهاد میگردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Conceptual Analysis of Empathy in the Holy Qur’an

نویسنده [English]

  • abulfazl www 2
2 razavi
چکیده [English]

The present study takes a different look at the concept of empathy as one of life skills and examines the path of growth and development of empathy that this path can lead to the perfection of empathy, ie self-sacrifice. To achieve this goal, the views of the Quran and the views of religious and psychological scientists on empathy and self-sacrifice were collected and examined using a conceptual analysis. Following this semantic analysis, the semantic domains of empathy in Quran, Islamic and psychology texts were identified and new concepts were identified. The results showed that empathy has a semantic relationship with the concepts of help, forgiveness, charity, beneficence and self-sacrifice in Islamic texts. One of the most important concepts related to empathy is self-sacrifice, which is the culmination of empathy. Sacrifice is a valuable word that derives from empathy. for moving from empathetic behaviors toward self-sacrifice, islamic education, trimming from negligence, self-harm and moral degradation, reinforcement of soft-heartfelt, challenging negative imaginations about self-sacrifice, teaching skills and ethical attributes related to self-sacrifice, modeling and reinforcement the sacred communication behavior, and understanding the God's truth to move from empathy to self-sacrifice it is suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quran
  • Empathy
  • self-sacrifice