دوره و شماره: دوره 19، شماره 35، فروردین 1401، صفحه 1-344 

مقاله پژوهشی

واکاوی تأثیر نعمت‌شناسی بر هیجان‌های مثبت از منظر قرآن کریم

صفحه 3-31

10.30513/qd.2021.2853.1596

دادمحمد امیری؛ جلیل عابدی؛ سید محمود مرویان حسینی