دوره و شماره: دوره 19، شماره 35، بهار و تابستان 1401، صفحه 1-344 

مقاله پژوهشی

2. واکاوی تأثیر نعمت‌شناسی بر هیجان‌های مثبت از منظر قرآن کریم

صفحه 3-31

10.30513/qd.2021.2853.1596

دادمحمد امیری؛ جلیل عابدی؛ سید محمود مرویان حسینی


مطالب عمومی

14. چکیده عربی

صفحه 317-325