بررسی ضعف صداقت (دروغ گویی) درآموزه های قرآن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

چکیده:
سرمایه اجتماعی در هر نظامی بر اعتماد و صداقت بنا شده و به هر میزانی که این اعتماد افزایش پیدا کند، میزان سرمایه اجتماعی افزایش خواهد یافت ؛اما اگر اعتماد متقابل کمرنگ شود و مردم به همدیگر اعتماد نداشته باشند این مسأله در تقابل با سرمایه اجتماعی قرار می گیرد. قرآن به عنوان فرهنگ مکتوب جامعه مسلمین،می تواند در جهت شناسایی، عوامل و آثار و تبعاتی که این نارسایی را ایجاد کرده، ارائة طریق نماید.
سؤال اصلی تحقیق ،چیستی عوامل اجتماعی ،تعاملات و آثار ضعف صداقت(دروغ) در آموزه های قرآن است که به منظور تأمین هدف، شناسایی عوامل مؤثر بر ضعف صداقت و واکاوی ریشه های آن، دستیابی به زمینه ها و شرایط وقوع ناراستی و شناخت تبعات و آثار آن، از تحلیل محتوای کیفی استقرائی مطالعه صورت گرفته است.
در این مطالعه به شش عامل دروغ گویی از میان آموزه های قرآن دست یافته که با تعاملات فریبکارانة توجیه سازهای گفتاری،ادبیات اقناعی و ابراز و تهییج احساسات و عواطف دروغین صورت می گیرد و دارای پیامدهای فرافکنانه ،آسیب پذیر و همراه با تکرار دروغ و رسواکننده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

study of the weakness of honesty (lying)in the teachings of the Qur'an

چکیده [English]

Social capital in any system is based on trust and honesty, and as this trust increases, the amount of social capital will increase, but if mutual trust decreases and people do not trust each other, this will be opposed to social capital. Takes. Unfortunately, in today's Iranian society, not only is the weakness of honesty abundant at most levels of society, but it has become the norm and an inevitable part of life. The Qur'an, as the written culture of the Muslim community, can provide a way to identify the causes, effects, and consequences of this failure.
The main question of the research is what are the social factors, interactions and effects of weakness of honesty (lies) in the teachings of the Qur'an.
In this study, six factors of lying are found among the teachings of the Qur'an, which are done through deceptive interactions to justify speech instruments, persuasive literature, and the expression and stimulation of false feelings and emotions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Weak honesty
  • lies
  • trust
  • religious socialization
  • Quranic teachings