قدرت «تکیه»‌‌ی هجایی در تغییر معانی واژگانی قرآن کریم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه خلیج فارس- دانشکده ادبیات- گروه عربی

چکیده

تحلیل زبانِ گفتاری قرآن کریم معانی متفاوتی از زبان نوشتاری را نشان می‌دهد. در این میان تاثیر گذاری «تکیه» (فشار صوتی هجایی مقابل هجای دیگر)، به عنوان یک عنصر تمایز دهنده معنایی، گاهی نقش مهمی در استنباط مفاهیمِ درست یا نادرست قرآنی ایفا می‌کند. قدرت تکیه در سطح هجایی درون واژگانی موضوع اصلی این پژوهش است که واژه‌های قرآنی را مستقل از عناصر دیگر آوایی، چون درنگ و آهنگ به نمایش می‌گذارد. فرض بر این است که نقش ممیزی تکیه در سطح واژگان قرآنی – و نه در سطح جمله - موارد مختلفی هرچند اندک ولی قابل توجه را نشان می‌دهد. به همین منظور با توجه به ظرفیت این پژوهش، نمونه‌های مختلفی از این نقش‌ها انتخاب شد تا کارکرد تطبیقی آن در دگرگونی معانی واژگانی روشن شود که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از: نقش ممیزی برخی از انواع فعل مانند مؤنث و مذکر، مفرد و مثنی، ثلاثی مضاعف و ثلاثی مزید؛ و موارد مشابهی که به شیوه توصیفی، تطبیقی به تحلیل گذاشته شده است به گونه‌ای که برای مخاطب ارزش واجی تکیه به خوبی روشن می‌شود هر چند که درصد ارزش واجی تکیه نسبت به ارزش غیر واجی تکیه در زبان عربی به مراتب کم‌تر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Strength of Syllabic "Stress" in Changing the Lexical Meanings of the Holy Qur'an

نویسنده [English]

  • Heidar far shrazi
Persian Gulf University
چکیده [English]

Analyzing the spoken language of the Holy Qur'an reveals different meanings of the written language. The influence of "stress" (sound pressure of syllables versus other syllables), as a semantic distinguishing element, sometimes plays an important role in inferring the correct or incorrect meanings of the Qur'an. The strength of stress on the syllabic level within words, regardless of the degree of strength and weakness, is the main subject of this study, displaying Qur'anic words independently of other phonetic elements, such as prosody. It is assumed that the distinguishing role of stress on the level of Qur'anic words - and not on the level of sentences - shows several cases, albeit small but significant. Therefore, different examples of these roles were selected to clarify their comparative functions in changing lexical meanings, the most important of which are the distinguishing role of some types of verbs such as feminine and masculine, singular and dual (Muthanna), double trilateral (thalathi muza’af), and added trilateral (thalathi mazid);, and similar cases that have been analyzed in a descriptive, comparative manner so that the phonological value of stress becomes clear to the audience, although the percentage of phonological value of stress on non-phonological value of stress is much less in Arabic language.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: stress, syllable, term, distinguishing role, the Holy Qur&rsquo
  • an