بازکاوی تحلیلی موضع مشرکان قریش در قبال وصف شریف «الرحمن»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه قرآن و حدیث - دانشکده علوم انسانی -دانشگاه آزاد اسلامی-خوی -ایران

چکیده

در آیه شریفه 60 سوره فرقان، اجمالاً به اظهار جهل و ازدیاد نفورِ مشرکان قریش در قبال وصف شریف «الرحمن» اشاره شده است؛ در این راستا شواهد دیگری نیز در آیات و روایات موجود است؛ حال مسئله اینجاست که علت این واکنش ویژه چیست؟ مقاله حاضر بر آن است که به روش توصیفی-تحلیلی، پاسخ سوال مزبور را از لابلای متون دینی و تاریخی استخراج نماید. به نظر می رسد اولاً اظهار جهل مشرکان قریش صادقانه نبود و بیشتر جنبه تجاهل داشت؛ ثانیاً تجاهل ایشان در قبال «الرحمن» بهانه تراشی برای توجیه و تثبیت گریز از آن بود و ثالثاً انگیزه اصلی حساسیت و نفور ویژه مشرکان قریش در قبال «الرحمن» به سه عامل بر می گشت اول آنکه «الرحمن» در فضای آن روز نمادِ معبود بی شریک بود و دوم آنکه «الرحمن» به فرهنگ عقیدتی قبائل رقیب تعلق داشت و سوم آنکه «الرحمن» در لسان مومنان پرتکرار و شعارگون بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analytical revision of the position of Quraysh polytheists In return for the adjective al-Rahman

چکیده [English]

According to verse 60 of Surah Al-Furqan, the Quraysh made an ignorant claim against the name "Al-Rahman" and distanced themselves further. Now the question is, what is the reason for this special reaction? The present article seeks to extract the answer to this question from religious and historical texts in a descriptive-analytical way. First of all, it seems that the Quraysh's claim that they did not know Rahman was false and deceptive; Secondly, this claim of ignorance was a conspiracy to justify distance from Al-Rahman. And third, the main motivation for the Quraysh's sensitivity and hatred towards al-Rahman went back to three factors: First, al-Rahman was the symbol of the one and only God in that day And secondly, al-Rahman belonged to the religious culture of the rival tribes, And thirdly, "Al-Rahman" was frequent in the discourse of the Holy Prophet (PBUH) and the believers and had become a slogan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • al-Rahman
  • Characteristics of Rahman
  • Historical interpretation
  • The spirit of the Quraysh
  • Monotheism in the pre-Islamic era