واکاوی دلالت آیه شریفه «اوفوا بالعقود» بر اصل آزادی قراردادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 قرآن و حقوق جامعه المصطفی العالمیه

2 دانشگاه قم

چکیده

چکیده
اصل آزادی قراردادی به عنوان یکی از مهمترین اصول و بنیادهای حقوق خصوصی غرب است که دارای آثار و پیامدهای مهمی در جامعه می باشد. قواعد حقوقی غرب تنها در صورتی می توانند در حقوق ما وارد شوند که مورد تأیید فقه امامیّه قرار بگیرند. در برخی کتب حقوقی، آیه شریفه «أوفوا بالعقود» به عنوان مبنا و دلیل قرآنی این اصل مطرح شده است. با توجه به اهمّیت قرآن کریم و نقش حمایتی آن از قواعد حقوقی، بررسی و واکاوی دلالت آیه بر اصل مزبور ضرورت دارد. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با رویکردی اجتهادی در پی واکاوی این دلالت بوده است و در نهایت با بررسی مبانی و بیانات مختلف فقها از آیه شریفه، دلالت آیه شریفه بر اصل آزادی قراردادی را نمی پذیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

razavi