تحلیل انتقادی دیدگاه المنار در باره مسخ اصحاب سبت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری تفسیر تطبیقی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم قم

2 استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، دانشکده علوم قرآنی مراغه

چکیده

در باره مسخ اصحاب سبت دو دیدگاه وجود دارد، بیشتر علما و مفسران معتقد به مسخ جسمانی و گروه اندکی با اتکا به روایت مجاهد تابعی معتقد به مسخ معنوی هستند. در عصر حاضر محمد عبده و رشید رضا در تفسیر المنار با رویکرد عقلانی به تفسیر و تأکید بر جنبه هدایتی قرآن، ضمن نفی ظاهر قرآن با تکیه بر خبر واحد منقول از مجاهد و با بی‌توجهی به فلسفه مسخ، بار دیگر باور به مسخ معنوی را قوت بخشیدند. پژوهش حاضر دلایل مطرح شده توسط مؤلفان المنار را با کمک منابع کتابخانه‌ای و بر مبنای آیات قرآن، روایات، معانی لغوی و نظر عموم علمای شیعه و سنی مورد تحلیل و نقد قرار داده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که ادله و شواهد مطرح شده در المنار برای باور به مسخ معنوی با ظواهر آیات قرآن، روایات متعدد فریقین و سیره علما مخالف بوده و مسخ جسمانی با هدف از عذاب مسخ سازگارتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Critical analysis of Al-Menar's perspective about thr deforme of the people of the Sabbath

چکیده [English]

There are two views about the deforme of the people of the Sabbath, Most scholars and commentators belive physical deforme and A small group relying on the narrative of Mujahid Tabeie belive the spiritual deforme.In the present age Mohammad Abduh and Rashid Reza in commentary on Al-Manar with a reasonable approach to interpretation and emphasizing the guiding aspect of the Qur'an, While rejecting the appearance of the Qur'an with relying on the narrative of Mujahid and with neglect to purpose of deforme once again they reinforced the belief in the spiritual deforme. current study has been analyzed and criticized reasons put forward by Al-Menar's authors based on Qur'anic verses, traditions, lexical meanings, and public opinion of shiite and sunni scholars. research findings show that the reasons and evidences presented in Al-Menar to believe in the spiritual deforme was opposited with the appearance of the verses of the Qur'an, Numerous shiite and sunni narratives and the method of the scholars and the physical deforme is more compatible to the purpose of deformed doom.

کلیدواژه‌ها [English]

  • the people of the Sabbath
  • in the spiritual deforme
  • the physical deforme
  • Al-Menar
  • Mohammad Abduh
  • Rashid Reza
  • The holy Quran