دوره و شماره: دوره 19، شماره 36، آذر 1401، صفحه 1-316 

مقاله پژوهشی

پژوهشی درباره وقف در قرآن (مطالعه موردی آیات «بِرّ» و «قرض حسن»)

صفحه 3-24

10.30513/qd.2021.2904.1606

سیدمحمدصادق موسوی (نویسنده مسئول)؛ محمدعلی رضایی اصفهانی؛ محمدابراهیم روشن ضمیر


واکاوی قدرت نرم قرآن به مثابه گونه‌ای از اعجاز

صفحه 75-98

10.30513/qd.2021.779.1167

زهرا ابراهیمی محمدیه؛ سیدمحمدعلی ایازی (نویسنده مسئول)؛ جعفر نکونام


نقد شخصیت‌پردازی ساره در برابر هاجر و مهاجرت به حجاز

صفحه 121-142

10.30513/qd.2021.2399.1481

مریم رستگار؛ علی پیرهادی؛ ولی اله نقی‌پورفر (نویسنده مسئول)


تبیین ضرورت و چرایی توکل به خداوند متعال بر مبنای تحلیل محتوای آیات قرآن کریم

صفحه 143-172

10.30513/qd.2021.1367

معصومةالسادات سعیدی حسینی؛ فتحیه فتاحی‌زاده (نویسنده مسئول)؛ محمد عترت‌دوست


عوامل پیدایش دو پدیدۀ «ما تأخّر حکمه عن نزوله» و «ما تأخّر نزوله عن حکمه»

صفحه 193-216

10.30513/qd.2021.2246.1456

محمدعلی حیدری مزرعه آخوند (نویسنده مسئول)؛ بمانعلی دهقان منگابادی


واکاوی مدارک قاعده جَبّ با تأکید بر تفسیر تسنیم

صفحه 241-265

10.30513/qd.2022.2879.1600

علی زنگنه ابراهیمی؛ غلامرضا رئیسیان (نویسنده مسئول)؛ عباس اسماعیلی زاده