گفتمان کاوی تطبیقیِ متن به مثابه تحلیلِ جامعِ قرآن و مطالعاتِ قرآنی (موردکاوی آیه 30و31 سوره نور و تفاسیرمنتخب)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

گفتمان کاوی تطبیقی بین قرآن و مطالعات قرآنی می تواند به عنوان یک ارزیابی جامع و روشمند بکار رود، در این شیوه با تاکید بر هم وزنی و هم جهتی قرآن و اثر مربوطه، می توان قضاوت کرد که نظام کلی اثر با نظام کلی قرآن هماهنگ باشد. در این نوشتار گفتمان دو آیه 30 و 31 سوره ی نور و گفتمان تعدادی از تفاسیر معاصر به صورت تطبیقی و با روش توصیفی-تحلیلی بررسی شده است.
در این پژوهش، در ذیل دو مقوله ی مهمِ کلمه ی کانونی و زمینه ی گزینش کلمات به فرایند ترکیب واژگان پرداخته شد و سپس در بخش جمله و سیاق، ملاحظات مهم گفتمانی موجود در متن به صورت تطبیقی کاویده شد. در نهایت در سیاقِ مردانِ مومن، پدیده ی "امر بدون امر" و نقش ارجاعی و تغییر دلالی را دیدیم، در سیاق زنان مومن، با گستره شناختی قابل تاملی روبرو شدیم و سپس در بخشِ مشترک، نقش انسجامی و مرکز مرجعیت را ملاحظه کردیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative discourse text mining as a comprehensive analysis of the Qur'an and Qur'anic studies(Case study of verses 30 and 31 of Surah Noor and selected interpretations)

چکیده [English]

Comparative mining discourse between the Qur'an and Qur'anic studies can be used as a comprehensive and methodical evaluation. In this article, the discourse of verses 30 and 31 of Surah Noor and the discourse of a number of contemporary interpretations have been studied comparatively and by descriptive-analytical method.
In this research, under two important categories of the focal word and the context of word selection, the process of combining words was discussed. Then, in the sentence and context section, the important discourse considerations in the text were comparatively explored. Finally, in the context of believing men, we saw the phenomenon of "command without command" and the role of reference and change of semantics.
Finally, in the context of believing men, we saw the phenomenon of "command without command" and the role of reference and change of semantics.
Finally, in the context of believing men, we saw the phenomenon of "command without command" and the role of reference and change of semantics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Surah Noor
  • Comparative Discourse
  • Hijab Verses
  • Tafsir
  • Women