روش قرآن در ترغیب به عمل صالح از طریق تقویت انگاره‌های اعتقادی؛ مطالعه موردی تأثیر خداباوری بر صفح

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مبانی نظری اسلام دانشگاه معارف اسلامی

2 دانشجوی دکتری رشته مبانی نظری اسلام دانشگاه معارف اسلامی

چکیده

یکی از اصول مهم در تحلیل رفتارهای انسان، توجه به مبادی آنها یعنی اعتقادات و امیال است. قرآن برای تنظیم حیات اجتماعی مسلمانان، احکام و دستورات فراوانی دارد که یکی از آنها صفح ـ گذشت و بخشش از لغزش دیگران با بزرگواری و خوش‌رویی ـ است. مسئله تحقیق حاضر این است که از دیدگاه قرآن و آراء مفسران، اعتقاد به خداوند و برخی اوصاف او چه تأثیری بر صفح از خطاهای دیگران دارد. براساس آموزه‌های قرآنی اعتقاد به قدرت بی‌پایان خداوند، موانع روان‌شناختی صفح مانند حس انتقام‌جویی و احساس خواری و ذلت را از میان برمی‌دارد. اعتقاد به خالقیت و علم الهی موجب پذیرش درونی حکم الهی در مورد صفح مؤمنین از آنهایی که ظلمی بر آنها روا داشته‌اند، می‌شود. همچنین باور به غفران و رحمت خداوند موجب تشویق مؤمنین و احساس خداگونگی در صورت گذشت کریمانه از دیگران می‌شود. این تحقیق با روش توصیفی ـ تحلیلی و براساس مطالعات کتابخانه‌ای در منابع قرآنی و تفسیری انجام شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The method of the Qur'an in encouraging righteous action by strengthening doctrinal ideas; Case study of the effect of theism on the page

نویسندگان [English]

  • Gholam hosein Gerami 1
  • Narges Jafari 2
1 Assistant Professor, Department of Theoretical Foundations of Islam, University of Islamic Studies
2 PhD student in Theoretical Foundations of Islam, University of Islamic Studie
چکیده [English]

One of the most important principles in analyzing human behaviors is to pay attention to their principles, ie beliefs and desires. The Qur'an has many rules and regulations for regulating the social life of Muslims, one of which is the page - forgiveness and forgiveness of slipping others with magnanimity and kindness. The issue of the present research is that from the point of view of the Qur'an and the opinions of the commentators, what effect does belief in God and some of His attributes have on the page of the mistakes of others. According to the Qur'anic teachings, belief in the infinite power of God removes the psychological barriers of the page, such as the feeling of revenge and the feeling of humiliation and humiliation. Belief in creation and divine knowledge leads to the inner acceptance of the divine judgment on the page of the believers from those who have been wronged. Belief in God's forgiveness and mercy also encourages believers and makes them feel godly if they forgive others graciously. This research has been done by descriptive-analytical method and based on library studies in Quranic and interpretive sources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Theism
  • Safh
  • Quran
  • power
  • creation
  • forgiveness