مؤلفه‌های شناسای داده‌های تمدنی قرآن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه علوم قرآنی, پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن, پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

2 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن، گروه علوم قرآنی

چکیده

نخستین چالش فراروی مفسر موضوعی در فرایند مراجعه قرآن شناسایی و استخراج داده‌های قرآنی مربوط به مسأله است. این مقاله کوشیده است با تعیین مؤلفه‌های شناسای دادهای تمدنی قرآن و ساخت مدل کشف و استخراج داده‌های تمدنی قرآن اولین چالش فراروی به‌سخن‌درآوردن قرآن در بارة نظریة تمدن را حل کند. نتیجة کاربردی تعیین مؤلفه‌های شناسای داده‌های تمدنی در قرآن کشف و استخراج بیشینه و بهینة داده‌های تمدنی در کتاب الهی است. مقاله بر داده‌های اصل تمدن متمرکز است و به ویژگی‌های آن نمی‌پردازد. پژوهش با روش تحلیلی و توصیفی، مؤلفه‌های شناسای داده‌های تمدنی قرآن را تعیین و مدل استخراج آن‌ها را ارائه کرده است. به‌طور معمول قرآن‌پژوهان داده‌های تمدنی قرآن را به روش استقرائی گردآوری و تدوین می‌کنند و روش قیاسی را به‌کار نمی‌گیرند. مقاله با استفادة توأمان از دو روش استقرایی و قیاسی مؤلفه‌های شناسای داده‌های تمدنی را به لحاظ ظرف، موضوع و محمول تعیین و مدل‌سازی می‌کند. مؤلفه‌های شناسا از این قراراند: به لحاظ ظرف «دنیایی‌بودن» به لحاظ موضوع «انسانی‌بودن»، «اجتماعی‌بودن» و «بزرگ‌بودن» و به لحاظ محمول «ساختة اختیاری».

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

مؤلفه‌های شناسای داده‌های تمدنی قرآن

نویسندگان [English]

  • saeed bahmani 1
  • mohammad ali mohammadi 2
1 Assistant Professor at the Institute of Islamic Sciences and Culture
2 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن، گروه علوم قرآنی
چکیده [English]

نخستین چالش فراروی مفسر موضوعی در فرایند مراجعه قرآن شناسایی و استخراج داده‌های قرآنی مربوط به مسأله است. این مقاله کوشیده است با تعیین مؤلفه‌های شناسای دادهای تمدنی قرآن و ساخت مدل کشف و استخراج داده‌های تمدنی قرآن اولین چالش فراروی به‌سخن‌درآوردن قرآن در بارة نظریة تمدن را حل کند. نتیجة کاربردی تعیین مؤلفه‌های شناسای داده‌های تمدنی در قرآن کشف و استخراج بیشینه و بهینة داده‌های تمدنی در کتاب الهی است. مقاله بر داده‌های اصل تمدن متمرکز است و به ویژگی‌های آن نمی‌پردازد. پژوهش با روش تحلیلی و توصیفی، مؤلفه‌های شناسای داده‌های تمدنی قرآن را تعیین و مدل استخراج آن‌ها را ارائه کرده است. به‌طور معمول قرآن‌پژوهان داده‌های تمدنی قرآن را به روش استقرائی گردآوری و تدوین می‌کنند و روش قیاسی را به‌کار نمی‌گیرند. مقاله با استفادة توأمان از دو روش استقرایی و قیاسی مؤلفه‌های شناسای داده‌های تمدنی را به لحاظ ظرف، موضوع و محمول تعیین و مدل‌سازی می‌کند. مؤلفه‌های شناسا از این قراراند: به لحاظ ظرف «دنیایی‌بودن» به لحاظ موضوع «انسانی‌بودن»، «اجتماعی‌بودن» و «بزرگ‌بودن» و به لحاظ محمول «ساختة اختیاری».

کلیدواژه‌ها [English]

  • مؤلفه‌های شناسا
  • داده‌های قرآنی
  • داده‌های تمدنی
  • مدل کشف داده‌های تمدنی