اعتبارسنجی قرینه‌محور روایات تفسیری از دیدگاه سید مرتضی علم‌الهدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 جامعه المصطفی

2 فردوسی

3 دانشگاه فردوسی

چکیده

اعتبار سنجی روایات تفسیری از دیرباز مورد بحث بوده است. سیدمرتضی به عنوان چهره برجسته شیعی در قرن پنجم از جمله قرآن پژوهانی است که دیدگاه او در این باره از اهمیت خاصی برخوردار است. این مقاله که به روش توصیفی- تحلیلی سامان یافته با مراجعه به آثار سید مرتضی، رویکرد وی در اعتبار سنجی روایات تفسیری را مورد بررسی قرار داده است. در نگاه آغازین به نظر می رسد از آنجا که روایات تفسیری جزو اخبار آحاد شمرده می شوند و سید مرتضی خبر واحد را بدان جهت که مفید ظن است، باعث علم و عمل نمی داند، ایشان نباید برای روایات تفسیری اعتباری قائل باشد اما یافته های این جستار نشان از آن دارد که خبر واحد همراه با قرائنی که آن را از ظنی الدلاله بودن خارج کند٬ می تواند در تفسیر نیز مورد استناد قرار گیرد. قرائنی همچون: وجود اخبار در مصنفات حدیثی و اصول شیعه، علم آور بودن مضمون خبر، مطابقت با ظاهر قرآن، مطابقت با حکم عقل، مطابقت با اصل عدل الهی ،و اجماع امامیه می تواند روایت را از ظنی بودن خارج کند. سیدمرتضی در مقابل رویکرد اعتبار سنجی راوی محور ٬ به رویکرد اعتبار سنجی قرینه محور در ارزیابی احادیث باور دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Validation of interpretive narrations from the point of view of Seyyed Morteza Alam al-Huda

نویسندگان [English]

  • Muhammad Hossein Hosseinpour 1
  • Seyyed Mohammad Mortazavi 2
  • Mohammad Reza Javahery 3
1 -
2 Ferdowsi
3 Ferdowsi
چکیده [English]

The validity of interpretive narrations has long been discussed by Quran scholars. Seyyed Morteza Alam al-Huda, as a prominent Shiite figure in the fifth century, is one of the Qur'anic scholars whose views on this subject are of particular importance. This article, which is organized in a descriptive-analytical method by referring to the works of Seyyed Morteza, has examined the validity of narrations in his interpretation. At first glance, it seems that since interpretive narrations are considered as individual news and Seyyed Morteza does not consider the single news as a cause of knowledge and action because it is useful for suspicion, such as: the existence of news in hadith works and Shiite principles, Knowledge of the content of the news, conformity with the appearance of the Qur'an, conformity with the rule of reason, conformity with the principle of divine justice, and the consensus of the Imams can remove the narration from suspicion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Symmetric Axis Validation
  • Interpretive Narrations
  • Theological-Interpretive Principles
  • Seyyed Morteza Alam al-Huda
  • Scientific Evidence