اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

علی خیاط

علوم قرآن و حدیث استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی

khayyat313gmail.com

سردبیر

جواد ایروانی

علوم قرآن و حدیث استاد دانشگاه علوم اسلامی رضوی

irvani_javadyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

جواد ایروانی

علوم قرآن و حدیث استاد دانشگاه علوم اسلامی رضوی

irvani_javadyahoo.com

مرتضی ایروانی نجفی

زبان و ادبیات عرب استاد دانشگاه فردوسی مشهد

iravanyum.ac.ir

سیدمحمدباقرحجتی

علوم قرآن و حدیث استاد دانشگاه تهران

s.m.hijatigmail.com

حسن خرقانی

علوم قرآن و حدیث دانشیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی

h.kharaghanigmail.com

سیدعلی دلبری

علوم قرآن و حدیث دانشیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی

saddelbarigmail.com

محمدعلی رضایی رنانی

علوم قرآن و حدیث استادجامعه المصطفی العالمیه

quranquransc.com

محمدباقر سعیدی روشن

علوم قرآن و حدیث استاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

mbsaeidigmail.com

سیدمحمود طیب‌حسینی

علوم قرآن و حدیث استاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

tayyebhoseinirihu.ac.ir

محمدعلی مهدوی راد

علوم قرآن و حدیث دانشیار دانشگاه تهران

mahdaviradut.ac.ir

علی نصیری

علوم قرآن و حدیث استاد دانشگاه علم و صنعت

dr.alinasirigmail.com

حسن نقی‌زاده

علوم قرآن و حدیث استاد دانشگاه فردوسی مشهد

naghizadehum.ac.ir