بررسی تطبیقی خودکارآمدی از دیدگاه قرآن و روان‌شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه آزاد اسلامی، خوراسگان

3 استادیار دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده

خودکارآمدی یعنی باورها یا قضاوت‌های فرد نسبت به توانایی‌های خود در انجام وظایف و مسئولیت‌ها. این مفهوم، از جمله مفاهیمی است که روان‌شناسان از راه مطالعۀ خصوصیات انسان و با مطالعات تجربی به آن دست یافته‌اند.
در این جستار، این مفهوم از منظر قرآن بازخوانی گردیده و به بررسی تطبیقی آن در قرآن و روان‌شناسی پرداخته شده است.
با بررسی تمامی آیات قرآن کریم مشخص گردید که قرآن به باور انسان به توانایی‌های خود به عنوان یک اصل در مسیر کمال توجه کرده و در آیاتی، این موضوع را مطرح کرده است. با مقایسه مفهوم خودکارآمدی در قرآن و روان‌شناسی مشخص گردید که در آیات قرآن علاوه بر آنچه در حوزه روان‌شناسی پیرامون خودکارآمدی آمده است، به منابع و عوامل دیگری پرداخته شده است.
در پژوهش حاضر، منابع خودکارآمدی که از منظر قرآن تأیید شده‌اند، در دو بخش آمده‌اند: 1ـ آیاتی از قرآن که منابع خودکارآمدی از دیدگاه روان‌شناسی را تأیید می‌کنند، 2ـ منابع خودکارآمدی که در قرآن به صورت اختصاصی بیان شده‌اند. در بخش ایجاد و شکل‌گیریِ خودکارآمدی نیز از منظر قرآن و روان‌شناسی تفاوت‌هایی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Self-Efficacy from the Perspective of the Qur'an and Psychology

نویسندگان [English]

  • Reza Shokrani 1
  • Vahid Salimi 2
  • Amir Ghamarani 3
1 Associate professor at University of Isfahan
2 PhD student in Quran & Hadith Sciences
3 Assistant professor at University of Isfahan
چکیده [English]

Self-efficacy means: A person’s beliefs or judgments about his or her ability to perform duties and responsibilities. This concept is one of the concepts that psychologists have achieved through the study of human characteristics and through experimental (empirical) studies. In this article, it is tried to re-read this concept from the perspective of the Qur'an and to compare it in the Qur'an and psychology. It became clear by examining all the verses of the Holy Qur'an, that the Qur'an believes in human abilities as a principle on the path to perfection and has raised this issue in some verses. It was found that in the verses of the Qur'an by comparing the concept of self-efficacy in the Qur'an and psychology in addition to what is said in the field of psychology about self-efficacy, other sources and factors are addressed. In the present study, the sources of self-efficacy that are confirmed from the perspective of the Qur'an are listed in two parts: (1) Verses from the Qur'an that confirm the sources of self-efficacy from a psychological point of view, (2) Sources of self-efficacy that are specifically stated in the Qur'an. There are also differences in the creation and formation of self-efficacy from the perspective of the Qur'an and psychology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quran
  • Psychology
  • Self-efficacy
  • Belief
  • Ability
  • Responsibility