دوره و شماره: دوره 17، شماره 32، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-346 

مقاله پژوهشی

2. بررسی تطبیقی خودکارآمدی از دیدگاه قرآن و روان‌شناسی

صفحه 3-33

رضا شکرانی؛ وحید سلیمی؛ امیر قمرانی


6. عوامل اثرگذار در روحیه استکباری فرعون با تأکید بر تفسیر الکاشف

صفحه 119-142

غلامحسین کمیلی تخته‌جان؛ محمدعلی رضایی کرمانی؛ صاحبعلی اکبری


7. اصول و شاخصه‌های جریان توحیدی و غیر توحیدی در قرآن کریم

صفحه 143-163

علی جلائیان اکبرنیا؛ محمدعلی مهدوی راد؛ جواد ایروانی


مطالب عمومی

14. چکیده عربی

صفحه 317-326