جهان‌بینی قرآنی و محیط زیست

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران

چکیده

محیط زیست یکی از موضوعات مهم بشری است که امروز با مشکلاتی پرشمار روبه‌روست. هرچند کوشش‌های علمی و عملی فراوان برای مهار این معضل انجام شده است، حل کامل آن جز با توجه به تعالیم وحیانی و پایبندی به آموزه‌های قرآنی ممکن نیست. مقالة حاضر با روشی توصیفی ـ تحلیلی آیات مربوط به محیط زیست را بررسی کرده است. این آیات، بیانگر اصول و بنیان‌های جهان‌بینی قرآن در این زمینه است. مهم‌ترین این اصول عبارتند از: هدفمندی محیط زیست، توازن محیط زیست، زیبایی‌شناختی محیط زیست، تنوع زیستی و تسخیر محیط زیست برای انسان. اهمیت اصول یادشده، مستند به جامعیت، جاودانگی و فراهم‌سازی ضمانت اجرای درونی آن برای قوانین زیست‌محیطی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Quranic Weltanschauung (World View) and the Environment

نویسنده [English]

  • Mohsen Nouraei
Assistant professor of University of Mazandaran
چکیده [English]

The environment which confronts considerable problems nowadays is one of the most important issues of men. According to the author although practical and scientific endeavors (cultivation) have been done to control this problem, it is impossible to solve it completely, except the fidelity to the high revelation teachings of the Quran. The present article which has been constructed according to a descriptive - analytic method is going to explore and analyze the verses which are inclined to the environment. These verses state the bases and fundamentals of the Quran weltanschauung in this field. The most important principles consist of the purposefulness of the environment, the balance of the environment, the aesthetics of the environment, biodiversity and mastering the environment for men. The importance of these bases depends on comprehensiveness, eternities and providing its home executive insurance for the environment laws.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Quran
  • The environment
  • Mastering the environment
  • The balance of the environment
  • Biodiversity