دوره و شماره: دوره 9، شماره 16، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-184 
8. بررسی آیة «ثلّة من الأوّلین٭ و قلیل من الآخرین»

صفحه 135-150

مهدی مطیع؛ محسن خالقی؛ پیمان کمالوند


مطالب عمومی

10. چکیده عربی

صفحه 169-173