نقدی بر آرای خلف‌الله در قصه‌های قرآن بر مبنای تفاسیر عصری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی

چکیده

کارکرد متعدد قصه در طول تاریخ بشر، بر هیچ نیک‌اندیشی پوشیده نیست. قرآن، کتاب آسمانی و هدایت، از کنار سرگذشتِ پرفراز و نشیب بشر بی‌تفاوت نگذشته و با گزینش برخی از بهترین قصه‌های واقعی و تأثیرگذار، تجربة گذشتة دنیا را با هدف هدایتگری و پنددهی، در اختیار بشر نهاده است. با آنکه قرآن خود را «حق» خوانده است برخی مانند خلف‌الله، وقوع خارجی قصص را نفی می‌کنند و با صرف وحیانی دانستن قصه‌ها، آن‌ها را تمثیل و اسطوره می‌دانند. با وجود نگارش‌های متعدد در پاسخ به این ادعا، نگارنده با تکیه بر برخی تفاسیر عصری، توانسته است نقطة مرکزی گفتار خلف‌الله را معین کند و با تبیین تفاوت امروزین قصه و اسطوره با عصر نزول، انگیزه‌های او را از اسطوره‌انگاری قصص مشخص سازد. تجمیع آرای خلف‌الله، بیان ایرادات دیدگاه وی و سپس نقد آن از یافته‌های نگارنده در مقالة حاضر است که با تأکید بر تفاسیر عصری فراهم گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Critique on the Khalafallah Opinions about the Quranic Narratives Based on the Contemporary Interpretations

نویسندگان [English]

  • Muhammad Ali Mahdavi Rad 1
  • Muhammad Mirzaei 2
1 Associated professor of University of Tehran
2 A member of academic board of Razavi University
چکیده [English]

It is uncovered to the good intellectuals the several functions of the stories in the length of the human history. The Quran as a leading and spiritual glorious text is not unconcerned about the ups and downs of the human fate. Choosing the previous world experiences with the aim of guiding and lessoning to men, the Quran has set some of the best true and influential stories. Although the Quran states itself the right but some authors like khalafallah who do not accept the truthfulness of the stories (qisas) and merely believing the revelation of the stories, think that they are allegories and myths. Although the different writings have been adopted to answer this claim, the author relying on the contemporary interpretations has been able to determine the central point of his speech and with stating the differences between the contemporary stories and myths with those of the revelation time clarifies the goals of his assumption that the stories are myths. Gathering Khalafallah’s opinions, printing out his faults and then criticizing them are the author’s findings which have been provided with emphasizing to contemporary interpretations in the present paper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Quran qisas(stories)
  • Khalafallah opinions
  • Contemporary interpretations