معناشناسی واژة « اخبات» با توجه به آیات و روایات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تهران ـ پردیس قم

2 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث

چکیده

گام نخست برای دستیابی به معارف قرآن، شناخت دقیق معانی واژگان آن است. در قرون اخیر با رواج رویکرد معناشناسی در مطالعات قرآنی، شیوه‌ای نوین در این عرصه پدید آمد. هدف این شیوه، اکتشاف معنایی است که ورای لایه‌های متن نهفته شده است تا بتوان از طریق ساختار و الفاظ خود قرآن و روایات، معنای دقیق و جامع واژة مورد نظر را استخراج نمود. این رویکرد، با روش پیشینیان در چگونگی معناشناسی تفاوت‌هایی دارد. از مشهورترین این روش‌ها روش ایزوتسو است که مدل معیار این پژوهش در معناشناسی‌ِ واژة قرآنی اخبات بوده است. نخست این واژه را از منظر لغوی و سپس معناشناسی بررسی کرده و در چند مرحله آن را تجزیه و تحلیل کرده و از این طریق، جایگاه خاص و ویژة مخبتین را که جزء مؤمنان حقیقی‌اند و مقامی برتر از محسنین، متقین، منیبین، خاضعان و خاشعان دارند، نشان داده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Semantic of the Ekhbat (Humble or Reverence) with Respect to the Verses and Traditions

نویسندگان [English]

  • Ali Rad 1
  • Maryam Nassaj 2
1 Assistant professor of University of Tehran
2 A PhD student of the Quran sciences and Hadith
چکیده [English]

The first step to access the knowledge of the Quran is to know the exact meanings of its terms. In the recent decades with a wider currency of the semantic in the Quranic studies, a new method emerged to explore the meanings which are covered under the text layers to extract the precise and comprehensive meanings of the terms through the structure and vocabulary of the Quran and traditions. This approach is different from the antecedents’ method in the semantic manner. One of the most famous methods is Izutsu method which has been the criteria model of this research in the semantic Quranic term of Ekhbat. First, it has been studied from the view of the literal point and subsequently semantic and it has been analyzed in the several stages and through this way it has been noted the special and specific position of Mukhbetin (Humble ones) who are the real faithful and having higher position than Muh’sinīna (good doers) and Mutaghin(who are god fearing), Munibin (whom turn in repentance), Khādiīna (humility) and Khāshiīna (humble submissive).

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Quran
  • Semantic
  • Ekhbat
  • Submission
  • Arrogance