علم امام(علیه‌السلام) به قرآن و چگونگی آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

2 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث

چکیده

از دیدگاه امامیه امام معصومu دانشی الهی دارد، از این رو نقش هدایتگری او ظاهر تا باطن جامعه و همة انسان‌ها را دربرمی‌گیرد. آیات و روایات علم الهی ائمهM را به روشنی اثبات می‌کنند. مقالة حاضر یکی از منابع این علم را تحلیل می‌کند. احادیث، قرآن را از منابع مهم آگاهی و علم گستردة امام بیان کرده‌اند. ائمة اطهارM آگاهی به حقایق و بطون قرآن را از پیامبر اکرمN فرا گرفته و در کارکردی تبیینی به تفسیر و تحلیل آموزه‌های قرآنی پرداخته‌اند. بنابراین امامM فصل الخطابِ اختلافات و بازگوکنندة تعالیم نبوی است. با این همه، درک حقایق قرآن مجاری گوناگونی دارد که خداوند به دلیل جایگاهی که برای امام مقرر کرده است، او را از آن بهره‌مند می‌سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Imam’s Knowledge (`Ilm) to the Quran and Its Quality

نویسندگان [English]

  • Mahmud Ghayumzadeh 1
  • Muhammad Taghi Shaker 2
1 Associated professor of Islamic Azad University - Saveh
2 Phd student of the Quran sciences and Hadith
چکیده [English]

From the perspective of ImamÌ, the Imam has divine knowledge, hence His guiding role comprises the insight (seen and unseen) of the society and all of the men. The verses and traditions obviously prove the divine knowledge of the Imam. The present paper analyzes one of these knowledge sources. The traditions have stated that the Quran is one of the rich sources for the extensive knowledge and awareness of the Imam. They have derived their knowledge to the truthfulness and inner meanings of the Quran from the Prophet teachings and He has interpreted and analyzed the Quranic teachings in a definitive function. Therefore, the Imam is a parameter to solve polarities and declaring the Prophet teachings. However understanding the truthfulness of the Quran has different origins and provenance, the Imam has derived those beneficiaries from God, because He has determined the Imam this position.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Quran
  • The knowledge of the Imam
  • Imamate (leadership)
  • Inner and outer