تحلیل شیوه‌های تأثیرپذیری خطبۀ غدیر از قرآن کریم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار دانشگاه شهید چمران اهوز

چکیده

سخنان پیامبر اکرم که مفسر و مبین کلام الهی است، پس از قرآن کریم ارزشمندترینِ منبعِ هدایت و انسان‌سازی به شمار می‌رود. در واقع، یکی از شاخصه‌های روایات نبوی استشهاد به آیات قرآن و به کار بردن تعابیر قرآنی است. یکی از این روایات خطبۀ غدیر است که در آن بیش از 50 استشهاد تصریحی و تلویحیِ قرآنی دیده می‌شود. در این جستار به بررسی این موضوع و تحلیل «شیوه‌های تأثیرپذیری خطبۀ غدیر از قرآن کریم» می‌پردازیم و هماهنگی و ارتباط نزدیک میان قرآن و سخنان پیامبرN و بهره‌گیری کامل ایشان از قرآن کریم را باز می‌نماییم. ذکر این نکته ضروری است که در جستار حاضر به جای محتوای کلام قرآن و خطبۀ غدیر، بر سبک و چگونگی بیان مطالب تأکید می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات