دوره و شماره: دوره 12، شماره 22، بهمن 1394، صفحه 1-200 

مقاله پژوهشی

بررسی اعتبار سبب نزول و سیاق و تعامل و تعارض آن دو در تفسیر

صفحه 3-26

علی اکبر بابایی؛ رحیم حاصلی ایرانشاهی


معناشناسی استکبار در قرآن کریم

صفحه 27-54

اصغر افتخاری؛ مجتبی باباخانی


ارزیابی مدخل «سجع» از دائرةالمعارفِ قرآن لیدن

صفحه 143-164

فتحیه فتاحی زاده؛ حسین افسردیر؛ حسین افسردیر


تحلیل شیوه‌های تأثیرپذیری خطبۀ غدیر از قرآن کریم

صفحه 165-184

محمدعلی مهدوی راد؛ نصرتنصرت نیلساز؛ زهره بابااحمدی