دوره و شماره: دوره 12، شماره 22، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-200 

مقاله پژوهشی

2. بررسی اعتبار سبب نزول و سیاق و تعامل و تعارض آن دو در تفسیر

صفحه 3-26

علی اکبر بابایی؛ رحیم حاصلی ایرانشاهی


3. معناشناسی استکبار در قرآن کریم

صفحه 27-54

اصغر افتخاری؛ مجتبی باباخانی


7. معنابخشی به زندگی و مؤلفه‌های تأثیرگذار آن در پیشگیری از جرم از منظر قرآن کریم

صفحه 119-142

قدرت اله خسروشاهی؛ سارا سدادات هاشمی؛ علیرضا نجفی اسکندری


8. ارزیابی مدخل «سجع» از دائرةالمعارفِ قرآن لیدن

صفحه 143-164

فتحیه فتاحی زاده؛ حسین افسردیر؛ حسین افسردیر


9. تحلیل شیوه‌های تأثیرپذیری خطبۀ غدیر از قرآن کریم

صفحه 165-184

محمدعلی مهدوی راد؛ نصرتنصرت نیلساز؛ زهره بابااحمدی