دوره و شماره: دوره 12، شماره 21، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-224 

مقاله پژوهشی

2. واکاوی روایات شیعی در ترتیب نزولی بودن مصحف امام علی

صفحه 3-30

محمدعلی تجری؛ محدثه مقیمی نژاد داورانی


3. باب شکر کافی در سنجش با قرآن

صفحه 31-60

حسن خرقانی؛ سیدمهدی خدایی


5. رهیافتی به تعریف «وجوه» و «نظائر» از دیدگاه قرآن‌پژوهان

صفحه 89-110

علی تمسکی بیدگلی؛ سیدعلی اکبر ربیع نتاج؛ سیدمحسن موسوی


8. میزان اختلاف مصاحف امصار و علل آن

صفحه 163-190

محسن رجبی قدسی؛ سیدکاظم طباطبائی پور؛ مرتضی ایروانی نجفی