نقد ترجمۀ فارسی آیات الاحکام در ترجمه‌های فارسی قرآن کریم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

نقد و بررسی ترجمه‌های فارسی قرآن کریم از جمله مباحثی است که در چند دهۀ اخیر در حوزۀ پژوهش‌های قرآنی، مورد توجه قرار گرفته است. از آنجا که حدود 500 آیۀ قرآن دربارۀ احکام شرعی است که به «آیات الاحکام» یا «آیات فقهی» نامدار است، لزوم توجه و دقت مترجمان قرآن کریم را به چگونگی و درستی در ترجمه معطوف می‌دارد.
      در این نوشتار، چگونگی ترجمۀ شش آیه از «آیات الاحکام» قرآن با توجه به کتاب‌های مهم لغت، تفاسیر، آیات الاحکام و... در دو بخش آیات عبادات و آیات معاملات، در دوازده ترجمۀ فارسی معاصر (آیتی، الهی قمشه‌ای، انصاری، بهبودی، خرمشاهی، رضایی اصفهانی، شعرانی، صادقی تهرانی، فولادوند، مشکینی و مکارم شیرازی) بررسی شده است. در بررسی انجام‌شده روشن می‌گردد که ساختار آیات الاحکام به گونه‌ای است که مترجم نمی‌تواند بدون آشنایی با «دانش فقه» ترجمه‌ای درست و بی‌لغزش ارائه دهد؛ از این رو برخی از ترجمه‌های فارسی معاصر دچار لغزش شده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات