باب شکر کافی در سنجش با قرآن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

معاون پژوهش

چکیده

قرآن کریم استوارترین سند برجای‌مانده از رسالت پیامبر اسلامN است. از این رو هم بداهت عقل و هم صراحت نقل آن را مهم‌ترین معیار و مرجع در نقد سایر گزاره‌های دینی می‌داند. در این نوشتار سعی شده است با جستجوی شواهد قرآنی روایات «باب شکر» کافی شریف میزان سازگاری این روایات با آیات قرآن سنجیده شود. این پژوهش ضمن آنکه نشان می‌دهد که تمامی 30 روایت این باب با آیات کتاب خدا همساز هستند و از این طریق نمونه‌هایی ملموس و عینی از موافقت حدیث با قرآن را عرضه می‌دارد، شیوه‌ای جدید در عرضۀ روایات بر قرآن را نشان می‌دهد که با کنار هم نهادن آیات و ایجاد ملازمه میان آن‌ها انطباق روایات با آیات به دست می‌آید و این انطباق گاه تا حد جزئیات روایات پیش می‌رود.
 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات