واکاوی روایات شیعی در ترتیب نزولی بودن مصحف امام علی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

عقیده به تنظیم مصحف امام علیu بر اساس ترتیب نزول، عقیده‌ای دیرینه بین بیشتر محققان شیعه است و در این زمینه به دلایل عقلی و روایی استدلال شده است. در این مقاله، روایات شیعی مورد استناد پژوهشگران شیعه در اثبات این موضوع بررسی شده است. جمع و تألیف مصحف «کما أنزل» توسط امام علیu ، کتابت مصحف توسط ایشان بر اساس تنزیل، آموزش قرآن «کما أنزل» در زمان ظهور و نگارش مصحف به صورت تدریجی و روزنگار، محتوای روایات مورد استناد را تشکیل می‌دهد. نتیجۀ بررسی حاکی از این است که دلالت این روایات بر تنظیم مصحف امامu بر اساس ترتیب نزول، در حدّ یک احتمال در کنار سایر احتمالات است و از این رو استناد به آن‌ها برای اثبات ادعای مذکور مخدوش و ناتمام است. در نتیجه، چگونگی تنظیم و ترتیب مصحف امامu از این روایات به دست نمی‌آید و علم آن به اهل بیتM که وارثان آن هستند واگذار می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات