ابزارهای لفظی شناسایی واحدهای نزول قرآن کریم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

نزول قرآن به دو گونۀ تدریجی و دفعی بوده است. نزول تدریجی قرآن بدین گونه بوده است که در هر بار بخشی از قرآن بر پیامبر اکرم نازل می‌شده است. هر بخش از قرآن که در یک وحی قرآنی نازل می‌شده، یک واحد نزول می‌باشد. نزول این واحدها در هر بار وحی قرآنی، عملیاتی معنادار و هدفمند بوده است که به اقتضای شرایط جامعۀ نزول و هدف هدایتی قرآن تعریف می‌شده است. از این رو کشف واحدهای نزول، اقدامی مقدماتی جهت تبیین هدف نزول آن‌ها می‌باشد. واحدهای نزول را می‌توان از روش‌های گوناگون و به وسیلۀ ابزارهای متفاوتی شناسایی کرد. اما اصیل‌ترین روش شناسایی واحدهای نزول، روش زبانی است. این روش از ابزارهای گوناگونی چون ابزارهای لفظی، معنایی و لفظی ـ معنایی در شناسایی واحدهای نزول بهره می‌گیرد. این جستار بر آن است تا ابزارهای لفظی را معرفی کند که بتوان به وسیلۀ آن‌ها واحدهای نزول قرآن را شناسایی کرد و حد و مرزِ نزول آیات قرآنی را مشخص کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات