روش‌شناسی عملیات روانی قرآن کریم در رویارویی با یهود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

بسیاری از آیات قرآن کریم دربارۀ یهودیان است. یهودیان همواره ارتباط خصمانه‌ای با مسلمانان داشته‌اند. به گواهی برخی آیات، این ارتباط خصمانه منحصر در آن زمان نیست و همچنان ادامه دارد.
      آنچه قرآن برای رویارویی با یهود معاصرِ پیامبرN بیان می‌کند، بر گرایش‌ها و تندروی‌های یهود معاصر مانند صهیونیست‌ها یا هر ملّتی که دارای ویژگی‌های نکوهیده، ستمگری، خودبرتربینی و... باشند نیز تطبیق‌پذیر است. قرآن کریم با این دشمن ویژه به شکلی خاص مقابله می‌کند که با روش «عملیات روانی» در جهان معاصر شباهت‌ها و البته تفاوت‌هایی دارد. نوشتۀ حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که آیا می‌توان روش قرآن را در این رویارویی به دست آورد.
      قرآن کریم با استفاده از ابزار زبان و بیان در تأثیرگذاری بر مخاطب یهود، از برخی روش‌ها که شبیه تاکتیک‌های عملیات روانی است، مانند تاکتیک روشنگری، استمرار و تواتر، رعب، شیفتگی و... بهره برده است. همچنین گاه می‌توان روش بیان قرآنی را در قالب عملیات روانی علنی یا سرّی مشاهده نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات