ارزیابی مدخل «سجع» از دائرةالمعارفِ قرآن لیدن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مدخلِ سجع نوشتۀ یکی از مستشرقان، به نامِ دوین جی. استوارت است که در دائرةالمعارفِ قرآن لیدن به چاپ رسیده است. جستارِ کنونی به منظور روشن ساختن فضای فکری مستشرقان در خصوص آموزه‌های دینی به ویژه مباحث قرآنی، برای پژوهشگران مسلمان، به نقد و ارزیابی این مدخل پرداخته است. نقد و ارزیابی این گونه آثار زمینۀ آشنایی افکار عمومی با اسلام ناب را فراهم می‌کند.
      بخشی از ایرادهای این مدخل به مبنای فکری نویسنده مربوط می‌شود که سجع قرآنی را با سجع کاهنان و قرآن را با شعر همسان می‌پندارد. بخش دیگر آن، ذکر مصادیقی از آیات قرآن کریم است که بنا به ادعای نویسنده به دلیل رعایت سجع، از سبک ادبی متداول عدول کرده است. در این جستار می‌بینیم که مبنای فکری نویسنده استوار نیست و پاسخ‌هایی نقضی و حلّی به وی داده شده است.

کلیدواژه‌ها