بررسی تطبیقی فضایل اخلاقی و ویژگی‌های حضرت یوسف در قرآن کریم و تورات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

یکی از مطالب مشترک بین قرآن و کتب آسمانی گذشته، بیان قصه‌های مربوط به انبیاu است. بیان تفاوت‌های داستان‌سرایی در قرآن با دیگر کتب آسمانی
به صورت روشمند و با تأکید بر فضایل اخلاقی و ویژگی‌های یوسف
u از اهداف نگارش این مقاله است. بر اساس بررسی‌های انجام‌شده به روش توصیفی ـ تحلیلی، فضایل اخلاقی و ویژگی‌های یوسفu در قرآن و تورات به سه دسته تقسیم می‌شوند: 1. اختصاصیِ قرآن؛ 2. اختصاصیِ تورات؛ 3. مشترک بین قرآن و تورات. مراد از ویژگی‌ها، شاخصه‌های زندگی یوسفu است که به واسطۀ آن‌ها معرفی می‌شود. محوریت سرگذشت یوسفu در قرآن، فضایل اخلاقی و شخصیت والای اوست، ولی محوریت آن در تورات، تاریخ زندگی اوست، به طوری که به بیان جزئیات پرداخته و ترتیب تاریخی در آن رعایت شده است. نتیجۀ بررسی این دو کتاب آسمانی در این زمینه، این است که شخصیت ایشان در قرآن، درخشان‌تر از تورات است؛ چون با دلایلِ روشن آمده، هدایت شده و به هدایت مردم می‌پردازد، اما در تورات از هدایت کردن او خبری نیست و حتی به تهمتِ جاسوسی دادن به برادران توصیف می‌شود. با این حال، نقطۀ مشترک دو کتاب، این است که در هر دو، دامن یوسفu از معاصی پاک است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات