دوره و شماره: دوره 11، شماره 20، بهمن 1393، صفحه 1-212 

مقاله پژوهشی

واکاوی تحریمِ خشونت مستقیم در شواهد قرآنی

صفحه 3-28

رسول اکبری چائی چی؛ مهدی حسن زاده


بن‌مایه‌های تفسیری ـ کلامی امامت در قصص قرآن در کلام شیخ مفید

صفحه 129-148

محسن دیمه کار؛ محمدحسن رستمی؛ حسن نقی زاده؛ سیدمحمد امام زاده