بررسی تطبیقی رویکرد فریقین به قرآن با محوریت کتاب «فضل القرآن» کافی و «فضائل القرآن» صحیح بخاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 spirouzfar@um.ac.ir

2 گروه علوم قرآن و حدیث،دانشکده الهیات،فردوسی مشهد،عضو هیات علمی

چکیده

کافی و صحیح بخاری، دو جامع حدیثی برتر هر یک از فریقین است. این نوشتار، در پی تطبیق دو کتاب «فضل القرآن»کافی و «فضائل القرآن» صحیح بخاری با نگاه رویکردشناختی است. نویسنده، پس از «نمایه‌زنی روایات» هر دو کتاب، به «یک‌پارچه‌سازی نمایه‌ها» و «تعیین محورهای کلی» پرداخته و با استخراج «فراوانیِ هر یک از نمایه‌ها» به «درختوارۀ موضوعی هر کتاب» رسیده است. «گزارش توصیفی هر کتاب» همراه با «تطبیق محورهای اصلی نمایه‌ها در دو کتاب» گام‌های بعدی محقق بوده است. در نهایت، ضمن تبیین مختصر «بایسته‌های تدوین کتابی حدیثی دربارۀ قرآن کریم» به شاخص‌های چهارگانۀ: «فرستندۀ پیام، پیام، گیرندۀ پیام و مخاطب پیام» به عنوان محور کار اشاره شده است. پس از این، میزان تطبیق دو کتاب، با مدل پیشنهادی بیان شده است.
      تحقیق حاضر، تثبیت فرضیۀ نویسنده را مبنی بر اینکه «الکافی در مقابل صحیح بخاری، تصویری واقعی‌تر و دقیق‌تر از قرآن کریم ارائه کرده است»، نتیجه داده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات