نقش خدامحوری و مؤلفه‌های آن در مدیریت فرهنگی از منظر قرآن کریم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه قم

چکیده

از آنجا که فرهنگ راه و رسم و شیوۀ زندگی است، آن را نمی‌توان از زندگی انسان جدا کرد. حیات و شکوفایی یک ملت در گرو فرهنگی پویا و بالنده است. توجه نداشتن به فعالیت‌های فرهنگی، یک ملت را می‌فرساید و به سوی نابودی سوق می‌دهد. لزوم برنامه‌ریزی برای محافظت از مرزهای فرهنگی و پاسداری از باورهای دینی، ضرورت مدیریت قوی فرهنگی مبتنی بر آموزه‌های قرآنی را دوچندان می‌سازد. این جستار در پی آن است تا یکی از مبانی مهم مدیریت فرهنگی را که عبارت از اصل خدامحوری است بررسی کند. باور به حاکمیت ارادۀ خداوند بر همۀ عالم و اینکه جز ارادۀ او مؤثر در آن نیست و مؤلفه‌های آن همچون جهان‌بینیِ درست، باور به تحول‌پذیری انسان، اعتقاد به روز واپسین، حاضر و ناظر دانستن خداوند، استواری نظام هستی بر پایۀ عدل، بینشِ ویژه، حتمی دانستن پیروزی نهایی و باور به برخورداری از امدادهای غیبی، از مبانی استوارِ قرآنیِ مدیریت فرهنگی است که نتیجه‌بخش بودن آن را تضمین می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات