کاربست رویکرد «ساختار شناختی» در روشهای آموزشی قرآن در راستای یادگیری معنی دار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علوم قرآنی قم، دانشکده اصفهان

چکیده

طریقی که افراد اطلاعات و دانش را در ذهن خود سازمان می‌دهند "ساختار شناختی" می‌باشد. یکی از نتیجه های مهم درجریان ایجاد و تحکیم ساختار شناختی، معنی دارکردن یادگیری؛ یعنی پیوند زدن دانش جدید با مفاهیمی است که از پیش در ساختار شناختی فرد وجود دارد، هر قدر این ارتباط‌ها بیشتر باشد، ادراک عمیق‌تر می‌گردد. به این منظور مراجعه به منابعی مانند قرآن کریم که در امر آموزش سابقه طولانی و موفق داشته اند می تواند در این امر کمک کننده باشد. پژوهش حاضر در صدد است با تأمل در قرآن و متون علم آموزش و پرورش با روش توصیفی تحلیلی ، ضمن تبیین جایگاه ویژه ی ایجاد و تحکیم ساختار شناختی در فرایند آموزش، روش هایی که این کتاب آسمانی برای این منظور بکار برده است را استخراج نماید. یافته های پژوهش نشان می دهد ، ایجاد و تحکیم ساختار شناختی در قرآن دارای راهبردهایی است مشتمل بر: بیان مطلب در بستر اتفاقات زمانه، بسترسازی در خلال صحبت با دیگران و داستان، چند وجهی کردن روی سخن مستقیم با مخاطب،قلاب زدن پیوسته بین سخنان به رکن های برجسته سخنان قبلی و وارد کردن عنصر عاطفی -احساسی، مانند تصویرسازی و آهنگ گونه کردن تکرارها، به بدنه ی هرم ساختار شناختی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of "cognitive structure" approach in Quran educational methods for meaningful learning

چکیده [English]

The present study is organized according to the importance and effect of cognitive structure strengthening in the field of educational activities.The way that people organize information and knowledge in their minds is "cognitive construction".One of the important results in creating and strengthening the cognitive structure is making learning meaningful; That is, connecting new knowledge with concepts that already exist in the individual's cognitive structure, the more these connections, the deeper the perception.According to verse 9 of Surah Al-Isra ', "This Qur'an gives guidance to the people ..." We believe that the Holy Qur'an, in line with the mission of educating and guiding the people, also introduces its methods.The purpose of this article is to investigate the methods of cognitive structure consolidation that the Quran has used for meaningful training of its learners.The research method is descriptive-analytical.To this end, after identifying and extracting concepts and documentation from education science texts, analyze their content in the Qur'an and instructional strategies that the Qur'an has used to consolidate its cognitive pervasive mind building have been extracted.The results showed that the most prominent instructional strategies that the Qur'an has used to strengthen cognitive structure and help educators to achieve this goal are:Expressing content in the context of contemporary events,engaging in talking to others,engaging in storytelling, multifaceted speaking directly to the audience,Continuous hooking between speeches to prominent pillars of previous speech,Incorporating an sentimental-emotional element such as artistic imagery and composing repetitions into reminders, In the body of cognitive structure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quran
  • Strengthening cognitive structure
  • Meaningful Learning
  • Auzubel