دوره و شماره: دوره 18، شماره 34، آذر 1400، صفحه 1-356 
الگویی در تحول دانش تناسب سور؛ مطالعه موردی تناسب سور فتح و محمد

صفحه 111-138

10.30513/qd.2021.749.1162

صدیقه جنتی فیروزآبادی؛ احمد زارع زردینی؛ کمال صحرایی اردکانی