دوره و شماره: دوره 18، شماره 34، پاییز و زمستان 1400، صفحه 1-356 
6. الگویی در تحول دانش تناسب سور؛ مطالعه موردی تناسب سور فتح و محمد

صفحه 111-138

10.30513/qd.2021.749.1162

صدیقه جنتی فیروزآبادی؛ احمد زارع زردینی؛ کمال صحرایی اردکانی


7. الگوی عوامل مؤثر در سیر نگارش‌های علوم قرآن (قرن 6 تا 10) در قالب نظریه مبنایی

صفحه 139-168

10.30513/qd.2021.205.1042

نجمه نجم؛ مهدی مهریزی طرقی؛ محمدعلی مهدوی راد؛ سیدمحمدعلی ایازی


13. مراد از قرائت قرآن در آیه آخر سوره مزّمّل و حکم شرعی آن

صفحه 309-328

10.30513/qd.2021.1470

حمید وحیدیان اردکان؛ حسن نقی زاده؛ محمدحسن رستمی


مطالب عمومی

14. چکیده عربی

صفحه 329-338