: الگویی در تحول دانش تناسب سور: مطالعه موردی تناسب سور فتح و محمد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم قرآن و حدیث دانشکده الهیات . دانشگاه میبد

2 علوم قرآن و حدیث . دانشگاه میبد

3 دانش آموخته دانشگاه میبد

چکیده

شناخت تناسب سوره های قرآن و کوشش در جهت بررسی دقیقjv ساختار هندسی آن به منظور بهره های مختلف تفسیری و کلامی از دغدغه های قرآن شناسان معاصر است. یکی از زمینه های پژوهش در این باره شناسایی، تلفیق یافته‌های قرآن شناسان قدیم و جدید و ایجاد برون رفت‌هایی در این دانش قرآنی است. از رویکردهای کهن در دانش تناسب سوره های قرآن همان مطالعه خطی یا «ترتیب السور» و «تناسب السور» است که کاملا نگاه خطی را در خود دارد. امروزه نیز این نگاه همچنان دنبال شده است.این پژوهش بر آنست تا با تلفیق یافته های قرآن پژوهان قدیم و جدید به ارتقا این رویکرد در مطالعه ساختار قرآن کریم کمک نماید و در تحلیل ارتباط بین سوره محمد با سوره فتح کاربردی سازد. یافته‌های پژوهش نشان می دهد که بین این دو سوره گونه‌های مختلفی از ارتباطات لفظی و معنایی در دو ساحت خرد و کلان وجود دارد . از نتایج این پژوهش می توان به ایجاد زمینه بهتر برای فهم بهتر این دو سوره، شناخت و تبیین بهتر ساختار متنی قرآن کریم، همچنین ارائه جواب هایی مستدل به شبهات درباره پاشانی و چندلایگی بودن ساختار (متن) قرآن و همچنین تبیین زیبائی های بیان قرآن کریم اشاره نمود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

coherency between sura muhammad and surah al-fath

چکیده [English]

Understanding the coherence of Qur'anic suras in order to utilize various exegetical and theological aspects are among the concerns of contemporary Qur'anic scholars. One of the areas of research in this regard is identifying the findings of old and new Quranic experts and creating out-of-the-ground exogenous in this Quranic knowledge. One of the ancient approaches in the knowledge of the cohernce of Qur'anic suras is linear study , which has a completely linear view. Today, this view has continued to be pursued. This study aimed to combine the findings of old and new Quran scholars to help to promote this approach in studying the structure of the Holy Quran and to use it in analyzing the relationship between Sura Muhammad and Sura Al-Fath. The findings show that there are different types of verbal and semantic connections between these two suras in both micro and macro areas. The results of this study can be used to create a better context for understanding of these two suras and explaining the textual structure of the Holy Quran, as well as providing answers to doubts about the dispersion and multilayering of the structure of the Qur'an, as well as explaining the beautifulness of the expression of the Holy Quran...

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sura Muhammad
  • Sura Al-Fath
  • Textual Relations
  • Proportionality of Qur'anic Suras
  • Structure of the Qur'an