دوره و شماره: دوره 18، شماره 33، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-338 

مقاله پژوهشی

2. پژوهشی بر مفهوم هیجان در آیات قرآن کریم و رابطه آن با رشد

صفحه 3-32

10.30513/qd.2021.1316

جمیله علم الهدی؛ فاطمه هدائی؛ عاتکه قاسم زاده


8. بررسی تطبیقی «اِسماع و سماع موتی» در تفاسیر فریقین

صفحه 163-187

10.30513/qd.2021.1320

سیدضیاءالدین علیانسب؛ صمد بهروز؛ نسرین رنجبری


13. مختصات تفسیر عصری در تفاسیر ترتیبی معاصر

صفحه 283-308

10.30513/qd.2021.1253

پریوش حسین‌پور؛ سعید عباسی‌نیا؛ سیدحسام‌الدین حسینی


مطالب عمومی

14. چکیده عربی

صفحه 309-318