نقد و بررسی تعامل فریقین با روایات فضائل سُوَر بر اساس قاعده تسامح در ادله سنن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی دروس ریاضیات مهندسی/ اصول فقه

2 دانشگاه علوم اسلامی رضوی

چکیده

یکی از قواعد پر بسامد در عرصه‌های گوناگون فقه استدلالی فریقین، قاعده‌ای است که در میان شیعه با نام «تسامح در ادله سنن» و در عامه به «تساهل در اسانید» شهره است. باورمندان به کاربست عام این قاعده، آنرا به دلایلی چون اجماع، شهرت عملی، حکم عقل و دسته‌ای از روایات با نام « اخبارمَن بَلَغ» استوار کرده‌اند‌. فهم اخبار پیش‌گفته و گستره کاربست این قاعده، سبب کشاکش نظرات دانشوران شده است. یکی از حوزه‌های کاربست قاعده تسامح، روایات دربردارنده فضائل سوره‌های قرآن است. پژوهش حاضر با روش توصیفی- اکتشافی و بهره از منابع کتابخانه ای به تبیین گونه‌های مواجهه با این اخبار بر اساس قاعده تسامح، پرادخته و در پی یافتن رهیافتی متناسب درباره اخبار فضائل سُوَر است. در رویکرد برگزیده، تعامل با این اخبار، بر اساس قرائتی ویژه از قاعده تسامح سامان یافته که پی رنگ آن بر تقریری عقلانی از مفاد اخبار من بلغ استوار بوده و با دلالات برخی آیات و روایات نیز سازگار است. بر اساس این رهیافت، بهره برداری از اخبار ضعیف دربردارنده فضائل سُوَر، با در نظر داشتن سه شرط و بدون یقین به انتساب این اخبار به شرع روا خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Critique of the interaction of the two parties with the narrations of the virtues based on the rule of tolerance in the arguments of the Sunnah

نویسندگان [English]

  • alborz mohaghegh garfami 1
  • sayyed ali delbari 2
1 razavi uni
2 Associate Professor, Department of Quranic and Hadith Sciences, Razavi University of Islamic Sciences
چکیده [English]

One of the most frequent rules in various fields of the jurisprudential reasoning of the two sects is a rule that is known among the Shiites as "tolerance in the arguments of the Sunnah" and in general as "tolerance in the Asanids". Believers in the general application of this rule have based it on reasons such as consensus, practical reputation, the rule of reason and a group of narrations called "Akhbarman Balagh". Understanding the aforementioned news and the scope of application of this rule has caused controversy among scholars. One of the areas of application of the rule of tolerance is the narrations containing the virtues of the surahs of the Qur'an. The present study uses a descriptive-exploratory method and the use of library resources to explain the types of exposure to this news based on the rule of tolerance, and seeks to find a suitable approach to the news of virtues. In the chosen approach, interaction with this news is based on a special reading of the rule of tolerance, the background of which is based on a rational interpretation of the contents of my news and is consistent with the implications of some verses and narrations. According to this approach, it is permissible to exploit weak news that contains false virtues, considering the three conditions and without certainty attributing this news to Sharia.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hadith
  • virtues of surahs
  • rule of tolerance
  • document
  • validation