دوره و شماره: دوره 20، شماره 37، مرداد 1402، صفحه 1-372 
نظریه حرمت دفعی خمر از نگاه قرآن و روایات

صفحه 55-92

10.30513/qd.2022.3284.1687

یعقوب برزگر شانی (نویسنده مسئول)؛ سیدمحمد نقیب؛ مهدی داوری


استنتاج شیوه‌های تربیت دینی در حوزه اعتقادات از طریق ماهیت دین در قرآن کریم

صفحه 153-180

10.30513/qd.2022.3563.1768

مهرناز دنبلی؛ خسرو باقری نوع‌پرست (نویسنده مسئول)؛ سیدمحسن میرباقری؛ محمود عبایی کوپایی


فرایند گذار از نبوت‌انکاری به نبوت‌باوری در سیر نزول قرآن

صفحه 239-268

10.30513/qd.2022.3600.1776

نرگس قاسمی فیروزآبادی (نویسنده مسئول)؛ سیده وحیده رحیمی؛ محمدکاظم رحمان ستایش


تشخیص نقش معنوی مضاف‌الیه در مصدرهای مضاف به فاعل یا مفعول و ترجمه فارسی آن در قرآن کریم

صفحه 315-339

10.30513/qd.2022.3495.1747

محمد رضا مزرعی فراهانی؛ عباس اسمعیلی‌زاده (نویسنده مسئول)؛ مرتضی ایروانی نجفی