استنتاج شیوه ‏های تربیت دینی در حوزه اعتقادات از طریق ماهیت دین در قرآن کریم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحدتهران جنوب

2 استاد تمام دانشکده روان‏شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

3 دانشیار دانشگاه تربیت مربی شهید رجایی

4 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

در این مقاله، چهار شیوه‏ مهم تربیت دینی در حوزه اعتقادات از طریق ماهیت دین در قرآن کریم استنتاج گشته است. بدین منظور به بررسی دو مقوله ماهیت دین و شیوه‏های تربیت دینی پرداخته‏ایم. ابتدا جهت فهم صحیح ماهیت دین در قرآن کریم، تمامی آیات مشتمل بر ریشه "د-ی-ن" مورد تفحص قرار گرفته است. سپس برای راه‏یابی به شیوه‏های تربیت دینی در قرآن کریم از روش استنتاجی بهره‏مند گشته‏ایم. در روش استنتاجی با استفاده از دو مقدمه هنجارین و واقع نگر به نتیجه که شیوه تربیت دینی است، دست یافته‏ایم. در ادامه، راه‏کارهای قرآن کریم برای رسیدن به شیوه‏های تربیت دینی تبیین شده است. برای مثال یکی از راه‏کارهای قرآن کریم برای رسیدن به شیوه‏ی اعتقاد به جزای اعمال، بهره‏گیری مستقیم از کتب آسمانی در جهت شناخت اعمال مناسب می‏باشد. دستیابی به شیوه‏های تربیت دینی از طریق کشف ماهیت دین و تبیین هدف تربیتی از یک سو و استفاده از شیوه استنتاجی به عنوان روش پژوهش از سوی دیگر، جزو نوآوری‏های پژوهش حاضر است. از دستاوردهای این مقاله می‏توان در جهت ارائه الگوی نظری تربیتی برای نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The inference of religious education methods in the field of beliefs through the nature of religion in the Holy Quran

نویسندگان [English]

  • Mehrnaz Donboli 1
  • Khosro Bagheri noparast 2
  • Seyed Mohsen Mirbagheri 3
  • Mahmoud Abaee kopayi 4
1 Islamic Azad University South of tehran
2 Professor of the Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran
3 Associate Professor Shahid Rajaei Instructor Training University
4 Assistant Professor Islamic Azad University, South Tehran Branch
چکیده [English]

In this article, four important methods of religious education in the field of beliefs are inferred through the nature of religion in the Holy Quran. For this purpose, we have studied the two categories of the nature of religion and methods of religious education. First, in order to properly understand the nature of religion in the Holy Qur'an, all the verses containing the root "D-Y-N" have been examined. Then, we have used the inferential method to find the methods of religious education in the Holy Quran. In the inferential method, using two normative and realistic introductions, we have reached the conclusion that it is a method of religious education. In the following, the strategies of the Holy Quran to achieve the methods of religious education are explained. For example, one of the ways of the Holy Quran to achieve the method of believing in the punishment of deeds is to use the scriptures directly in order to know the proper deeds. Achieving religious education methods by discovering the nature of religion and explaining the educational purpose on the one hand and using the inferential method as a research method, on the other hand, is one of the innovations of the present study. The achievements of this article can be used to provide a theoretical educational model for the formal and public education system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Holy Quran
  • religion
  • religious education
  • nature of religion
  • practical inference