دوره و شماره: دوره 20، شماره 38، اسفند 1402، صفحه 1-348 
مبانی و ادله قرآنی داوری

صفحه 265-296

10.30513/qd.2023.4437.1970

حسین هوشمند فیروزآبادی؛ علی جعفری؛ علی‌محمد حکیمیان