مبانی و ادله قرآنی داوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه حقوق و فقه اجتماعی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه (قم)

2 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه تهران، پردیس فارابی، قم، ایران

3 استادیار گروه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

چکیده

پیرامون ادله قرآنی مشروعیت نهاد قضاوت تحکیمی در فقه (داوری در حقوق) میان فقها اختلاف نظر وجود دارد بگونه ای که برخی مشروعیت آن را از برخی آیات قرآن استنباط نموده و برخی دیگر قائل به عدم مشروعیت آن به استناد برخی آیات دیگر هستند. پرسش اساسی این است که آیاتی که بر مشروعیت یا عدم مشروعیت داوری (قضاوت تحکیمی) دلالت می‌کنند کدامند و حدود دلالت هریک از این آیات به چه میزان است؟

گرچه بررسی جامع فقهی هر موضوع نیازمند بررسی همه ادله فقه از جمله قرآن، سنت، عقل و اجماع است اما در این نوشتار با تلاش بر تمرکز بر آیات قرآن و حفظ محوریت آیات شریف کلام وحی، دلالت آیاتی که قائلین به عدم مشروعیت داوری مطرح ساخته‌اند محل مناقشه قرار گرفته‌است و از میان آیات مورد تمسک قائلین به مشروعیت داوری تنها دلالت آیه 31 سوره نساء مربوط به نشوز زوجین مورد پذیرش قرار گرفته و با پذیرش مولویت «فابعثوا» در این آیه و رد نظریه ارشادی بودن این امر و با اثبات عدم اختصاص این آیه به اختلافات زوجین و حکومت عام آن بر کلیه دعاوی و اختلافات (با استعانت به سیره عقلاء و قیاس اولویت و برخی روایات)؛ مشروعیت نهاد داوری اثبات گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Basics & Quranic arguments of arbitration

نویسندگان [English]

  • hosein hooshmand 1
  • ali jafari 2
  • alimohammad hakimian 3
1 Faculty member of Law Department of Hozeh and University Research Institute (Qom)
2 Assistant Professor, Department of Fiqh and Fundamentals of Islamic Law, University of Tehran, Farabi Campus, Qom, Iran
3 Assistant Professor of the Department of Law at the University Research Institute
چکیده [English]

There is a difference of opinion among the jurists about the legitimacy of the institution of consolidated judgment in jurisprudence, such that some have deduced its legitimacy from some verses of the Qur'an and others believe that it is illegitimate based on some other verses. The basic question is, what are the verses that indicate the legitimacy or illegitimacy of arbitration (consolidation judgment) and to what extent are the implications of each of these verses?

Although a comprehensive jurisprudential examination of each issue requires the examination of all the evidences of jurisprudence, including the Qur'an, the Sunnah, reason and consensus, but in this article, by trying to focus on the verses of the Qur'an and maintaining the centrality of the noble verses of the Word of Revelation, the implications of the verses that those who believe in the illegitimacy of arbitration have raised It has become a point of controversy, and among the verses that insist on the legitimacy of arbitration, only the meaning of verse 31 of Surah Nisaa concerning the separation of couples has been accepted, and by accepting the "Fabaatwa" mulavit in this verse and rejecting the theory that this is a directive, and by proving that it is not assigned This verse refers to the disputes between spouses and its general rule over all claims and disputes (with the help of the way of the wise and the comparison of priority and some hadiths); The legitimacy of the arbitration institution has been proven.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arbitration
  • Quran
  • Principles of Arbitration
  • Evidence of Arbitration
  • Nature of Arbitration