تحلیل انتقادی شبهات کتاب«نگاهی نقادانه به مبانی نظری نبوت» پیرامون زبان‌ قرآن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

چکیده

در سال‌های اخیر، برخی از دگراندیشان از جمله نویسنده کتاب «نگاهی نقادانه به مبانی نظری نبوت» با ادبیاتی رادیکال به ارائه سؤالاتی انتقادی و شبهاتی نو، پیرامون زبان‌ قرآن پرداخته‌اند. این مقاله، با اتخاذِ رویکرد تحلیلی-انتقادی، علاوه بر دفع شبهات زبان‌ِ قرآنیِ مستشکل، لایه‌های پنهان ابعاد ماهویِ زبانِ قرآن را نیز، آشکار می‌سازد.این شبهات ذیل سه محور: «چرایی نزول قرآن به زبان عربی»، « کارآیی نداشتن زبانِ عربی قرآن، با ترجمه آن برای غیر عرب‌زبان» و«سؤالات انتقادی در ردِّ پاسخ‌های کتاب درس‌نامه علوم قرآنی» ارزیابی شده اند. پاسخ به پرسش های فوق، در بخش نخست: ذیل مباحثی چون «خلط میان زبان لغوی و فرهنگیِ قرآن»، «عدم مرزبندی میان مخاطبان نخستین و مخاطبان سده‌های پسین»، «زمان و مکان نزول به‌مثابه ظرف پیام الهی»، «تناسب میان «زبان رسولان» و «پیام‌های فراقومی» آنان»، «فرستادن رسولان الهی برای تمامی اقوام»، «توأمان بودن تحدی با عربیت قرآن و امکان بهره‌جویی از ترجمه آن» و در بخش دوم، ذیل عناوین «عدم امکان بهره‌مندی از ترجمه قرآن برای همگان»، «تنافی نداشتن نارسایی ترجمه‌ها با درک اعجاز قرآنی»، «زمان‌بر بودنِ آموزش و فراگیری زبان عربی» و در بخش پایانی، ذیل عناوین «امکانِ تخصیص‌پذیری قواعد عام»، «تناسب معجزه با فنون پیشرفته زمان»و «نسبی بودن مقایسه زبان‌ها» ارائه شده اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Critical analysis of the doubts of the book "A critical look at the theoretical foundations of prophecy" about the language of the Qur'an

نویسندگان [English]

  • hamid ghorbanpoor 1
  • hossein jeddi 2
1 university of guilan, rasht, iran
2 Ferdowsi University, Mashhad, Iran
چکیده [English]

In recent years, some dissident writers, including the author of the book "A Critical Look at the Theoretical Foundations of Prophethood" have presented critical questions and new doubts about the linguistic issues of the Holy Quran with radical and fundamental literature. By adopting an analytical-critical approach, this article, in addition to dispelling the existing Qur'anic linguistic doubts, also reveals the hidden layers of the substantive dimensions of the Qur'anic language. In general, the structure of these doubts can be divided into two separate parts: first) The answers that reflect the questioning of "why the Qur'an was revealed in Arabic" can be found under the headings of "confusion between the literal and cultural language of the Qur'an, the demarcation between the first audience and the audience of later centuries, the time and place of revelation as the container of the divine message, The compatibility between the "language of the messengers" and their "transnational messages", the sending of divine messengers to all nations, the coexistence of challenge with the Arabicness of the Qur'an and the possibility of benefiting from its translation is sought Second) But we have discussed the extension of these analytical answers to the critical questions of the second part under the headings such as "the impossibility of benefiting from the translation of the Qur'an for everyone, the inadequacy of translations contradicting the understanding of the miracles of the Qur'an, the time-consuming nature of teaching and learning the Arabic language of the Qur'an."

کلیدواژه‌ها [English]

  • Qur'
  • anic doubts, the language of the Qur'
  • an, the Arab people, the world language.Hojjat allah nikuee